يۋري يلين سۋ تاسقىنى قاۋپى جوعارى وڭىرلەردى اتادى

None
استانا. قازاقپارات - ەلىمىزدىڭ 13 وڭىرىندە سۋ تاسقىنى قاۋپى وتە جوعارى. بۇل تۋرالى بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا توتەنشە جاعدايلار ءمينيسترى يۋريي يلين ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى ەلدى مەكەندەردى سۋ تاسقىنىنان قورعاۋعا ەرەكشە نازار اۋدارادى. بارلىعى بىلەتىندەي، بۇل تابيعي پروتسەسس قايتىمسىز جانە ۇنەمى الدىن الۋ شارالارىن قاجەت ەتەدى. قارداعى سۋ قورىنىڭ مولشەرىن، توپىراقتىڭ كۇزگى ىلعالدىلىعىن، ونىڭ قاتۋ تەرەڭدىگىن تالداي وتىرىپ، سونداي- اق قار استىندا مۇز قابىعىنىڭ بولۋىن ەسكەرىپ، سۋ تاسقىنى ءقاۋپى بار ايماقتار تاۋەكەل دارەجەسىنە قاراي بولىنەدى. تاۋەكەلدەرى جوعارى وڭىرلەرگە اقمولا، اقتوبە، الماتى، اتىراۋ، شىعىس قازاقستان، جامبىل، باتىس قازاقستان، قاراعاندى، قوستاناي، سولتۇستىك قازاقستان، تۇركىستان وبلىستارى جانە اباي، جەتىسۋ وبلىستارى جاتادى»، - دەدى مينيستر.

ونىڭ دەرەگىنشە، ورتاشا تاۋەكەلدەرگە پاۆلودار جانە ۇلىتاۋ وبلىستارى كىرەدى.

«بۇگىنگى تاڭدا سۋ باسۋ قاۋپى ايماعىندا 255 ەلدى مەكەن بار. ولاردا 127 مىڭنان استام ءۇي جانە 700 مىڭنان استام ازامات قالىپ وتىر. وتكەن جىلعى سۋ تاسقىنىنىڭ ءوتۋىن تالداۋ قورىتىندىسى سۋ باسۋدىڭ نەگىزگى سەبەپتەرى وزەن ارنالارىنىڭ تولىپ كەتۋى مەن بالدىرلانۋى، درەناجدىق- ارىق جۇيەلەرىنىڭ بولماۋى، سۋ قورعاۋ بەلدەۋلەرىندە ۇيلەر سالۋ ەكەنىن كورسەتتى»، - دەدى ول.

اۆتور

مارلان جيەمباي


سوڭعى جاڭالىقتار