ۋحاندا كوروناۆيرۋس تابىلىپ، لوكداۋن ەنگىزىلگەننەن بەرى ءۇش جىل ءوتتى

None
استانا. قازاقپارات - ءۇش جىل بۇرىن قىتايدىڭ ۋحان قالاسىندا جاڭا ءتيپتى كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسى پايدا بولىپ، الەمدە ەڭ العاشقى لوكداۋن ەنگىزىلگەن بولاتىن، دەپ حابارلايدى قازاقپارات Euronews اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.

بەلگىسىز ۆيرۋس تۋرالى حابار پايدا بولعاننان كەيىن ۋحان بالىق بازارى جابىلىپ، تۇرعىندارعا قالادان شىعۋعا تىيىم سالىندى، كولىك قاتىناسى توقتادى.

ول كەزدەگى وقيعانى 10 كۇندە سالىنعان ۋاقىتشا اۋرۋحانا ەسكە سالادى.

«بۇل وتە قيىن ءۇش جىل بولاتىن. بارلىعى جۇمىستا جانە ومىردە ءتۇرلى قيىندىققا تاپ بولدى»، - دەيدى قالا تۇرعىندارىنىڭ ءبىرى.

«ارينە، ءبىز قورىقتىق: ول كەزدە قانشاما ادام اۋىردى! ءبىراق كەيىن ەشكىم جۇقتىرمادى. تاياۋدا بىرنەشە جاعداي بولدى، ءبىراق اۋرۋ سيمپتومدارى جەڭىل بولدى. بۇل جىل ودان جاقسى بولادى. قازىر ءبىز ۆيرۋستان قورىقپايمىز. قورقىنىش جوق. قورعانىپ، ماسكا تاعىپ ءجۇرمىز»، - دەيدى جۋرناليستەرگە ەگدە ايەل.

2020-جىلدىڭ باسىندا ۋحان بازارى جابىلعانىنا قاراماستان جاڭا ۆيرۋس الەمگە تەز تارادى.

قىتاي بيلىگى COVID-19 اۋىر جاعدايىنىڭ سانى ەلدەگى اۋرۋحاناداردا ەكى ەسە تومەندەگەنىن حابارلادى.

الايدا تەك رەسمي دەرەكتەر بويىنشا، 13-19- قاڭتاردا كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنان 12 مىڭنان استام ادام قازا تاپقان.

سوڭعى جاڭالىقتار