وکىنسە، وپىق جەسە، ۇرى بولماس ەدى عوي

None
استانا. قازاقپارات - اعىلشىننىڭ ليدسا قالاسىندا 16 جاسار ءۇي توناۋشى ۇستالدى.

ونىڭ ۇرلاعان زاتتارىنىڭ کەيءبىرى (تەلەديدار، کامەرا جانە ت. ب.) جابىرلەنۋشىگە قايتارىپ بەرىلدى. ۇرى (اتى- ءجونى ايتىلمايدى) وتە جاس بولعاندىقتان، ونى قۇزىرلى ورىندار تاربيەلەمەکشى بولادى. تاربيەنىڭ ءبىر ءتۇرى - ءۇيى تونالعان ادامعا حات جازۋ.

ياعني، ۇرى جابىرلەنۋشىگە «کەشىرىڭىز، مەنەن ءبىر بىلمەستىك بولدى» دەگەن حات جازادى. الايدا، کەشىرىم سۇراۋدىڭ ورنىنا الگى ۇرى جابىرلەنۋشىنى کىنالاي جونەلگەن.

«قۇرمەتتى جابىرلەنۋشى! مەن بۇل حاتتى سىزگە نە ءۇشىن جازىپ وتىرعانىمدى تۇسىنسەم بۇيىرماسىن. شىنىمدى ايتسام، ءسىزدىڭ ۇيىڭىزگە «کىرگەنىمە» ءوزىمدى کىنالى سانامايمىن. کىنالى - ءسىزدىڭ ءوزىڭىز!» ءارى قاراي ۇرى ۇي يەسىن نەگە جازعىراتىنىن جازىپتى: «بىرىنشىدەن، ەسى دۇرىس ادام ءبىر جاققا باراردا نەمەسە ۇيىقتار الدىندا اس ۇيدىڭ تەرەزەسىنىڭ پەردەسىن جابادى. ەکىنشىدەن، ءسىز تۇراتىن اۋداندا ۇرلىق-قارلىق ءجيى بولادى. سونى بىلە تۇرا تەرەزەنى توپاس ادام عانا اشىپ کەتەدى!».

وسى حات ارقىلى تۇرعىلىقتى حالىق ۇرىلاردىڭ وزدەرى ىستەگەن کۇنالارىنا وکىنبەيتىنىن، وپىق جەمەيتىنىن جانە ولاردىڭ وتە سالقىنقاندى بولاتىنىن بىلگەنى دۇرىس دەپ ەسەپتەيدى پوليسەيلەر.

راسىمەن دە سولاي. وکىنسە، وپىق جەسە، ولار ۇرى بولماس ەدى عوي.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram