ق ر پرەمەر-ءمينيسترى «سامۇرىق-قازىنا» ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى بولدى

None
استانا. قازاقپارات - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ قاۋلىسىنا سايكەس «سامۇرىق- قازىنا» ا ق ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى بولىپ ق ر پرەمەر-ءمينيسترى ءاليحان اسحان ۇلى سمايىلوۆ سايلاندى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

بۇل لاۋازىمدى بۇرىن دجون دۋداس اتقارعان. ول قوردىڭ تاۋەلسىز ديرەكتورى رەتىندە ديرەكتورلار كەڭەسىندە قالادى.


سوڭعى جاڭالىقتار