دەپۋتات قازاقستاندا قانشا مىڭ دارىگەر جەتىسپەيتىنىن ايتتى

None
استانا. قازاقپارات - بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا دەپۋتات ماگەررام ماگەرراموۆ ەلىمىزدەگى دارىگەرلەر تاپشىلىعى ماسەلەسىن كوتەردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«بارشا الەمدە دارىگەرلەر تاپشىلىعى تەندەنتسياسى بار جانە جاقىن ارادا مامانداردىڭ جەتىسپەۋى 13 ميلليوننان اسادى. بۇل جاعىنان قازاقستان دا تىس قالعان جوق، بۇگىنگى كۇنى بىزدە دە جوعارى بىلىكتى مەديتسينا ماماندارىنىڭ تاپشىلىعى بايقالىپ وتىر. بۇل ماسەلە كەيىنگى جىلدارى ەلىمىزدە ءجيى كوتەرىلىپ كەلەدى. قازىردىڭ وزىندە جەتىسپەيتىن مامانداردىڭ سانى 5 مىڭنان استى. ۇلتتىق دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنە انەستەزيولوگ-رەانيماتولوگتار، جۇقپالى اۋرۋلار، ەپيدەميولوگتار، جالپى تاجىريبەدەگى دارىگەرلەر وتە قاجەت»، - دەدى م. ماگەرراموۆ ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى التاي كولگىنوۆتىڭ اتىنا جولداعان ساۋالىندا.

ونىڭ پىكىرىنشە، بۇل جاعداي مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن دايىنداۋ كەزىندە ءوزارا كەلىسپەۋى نەمەسە تۇسىنبەۋى ناتيجەسىندە بولىپ وتىر.

وسى ورايدا ول ۇكىمەتتەن دارىگەر دايىنداۋ ماسەلەسىنە ەرەكشە نازار اۋدارۋدى سۇرادى.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram