قاڭتار وقيعاسى كەزىندە قازا تاپقان ازاماتتاردىڭ بالالارىنا ج و و- عا گرانت بەرىلەدى

None
استانا. قازاقپارات - «قازاقستان حالقىنا» قورى قاڭتار وقيعاسى كەزىندە قازا تاپقان ق ر ازاماتتارىنىڭ بالالارىنا جانە جارالانعان بالالارعا ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىن تاعايىندايدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات اتالعان قوردىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

«قازاقستان حالقىنا» قورىنىڭ قامقورشىلىق كەڭەسى 2023-جىلدىڭ 16- قاڭتارىندا وتكەن كەزەكتى وتىرىسىندا ءبىلىم بەرۋ گرانتتارى بويىنشا باعدارلامانىڭ شارتتارىن كەڭەيتۋ جانە وعان وزگەرىستەر ەنگىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.

قايعىلى قاڭتار وقيعاسى كەزىندە قازا تاپقان قر ازاماتتارى مەن جارالانعان بالالاردىڭ وتباسىلارىنا ودان ءارى قايىرىمدىلىق كومەك كورسەتۋ جانە قولداۋ ماقساتىندا ءبىلىم بەرۋ گرانتتارى بويىنشا قولدانىستاعى «قازاقستان حالقىنا» ق ق ءبىلىم بەرۋ گرانتتارى» باعدارلاماسىنا 2022-جىلعى قايعىلى قاڭتار وقيعاسى كەزىندە زارداپ شەككەن ق ر قازا تاپقان ازاماتتارىنىڭ بالالارىنا جانە جارالانعان بالالارعا گرانتتار مەن ستيپەنديالار بەرۋ بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزىلدى.

«قازاقستان حالقىنا» ق ق ءبىلىم بەرۋ گرانتتارى» قايىرىمدىلىق باعدارلاماسى اۋىل مەكتەپتەرىنىڭ تۇلەكتەرىن جانە حالىقتىڭ الەۋمەتتىك وسال توپتارىنان شىققان ستۋدەنتتەردى قولداۋعا، سونداي-اق قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتتارىنىڭ وسى ساناتى ءۇشىن جوعارى ءبىلىمنىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.

اعىمداعى وقۋ جىلىندا باعدارلاما اياسىندا حالىقتىڭ الەۋمەتتىك وسال توپتارىنان جانە اۋىلدى جەردەن 2267 ستۋدەنت ءبىلىم گرانتتارىنا يە بولدى، ولار ەلىمىزدىڭ 85 جوعارى وقۋ ورنىندا ءبىلىم الۋدا. سونداي-اق، قايىرىمدىلىق باعدارلاماسى اياسىندا بارلىق ستۋدەنتتەر ءۇشىن اي سايىنعى ماتەريالدىق قولداۋ (ستيپەنديا) قاراستىرىلعان.

باعدارلاماعا قاتىسۋشى باسقا ساناتتاردان ايىرماشىلىعى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قايتىس بولعان ازاماتتارىنىڭ بالالارىنا جانە جارالانعان بالالارعا تەك جوعارى ءبىلىمنىڭ (باكالاۆريات) ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى بويىنشا عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ت ج ك ب (تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ) ماماندىقتارى بويىنشا، ياعني ەلىمىزدىڭ كوللەدجدەرىندە وقۋ ءۇشىن ءبىلىم بەرۋ گرانتتارى بەرىلەدى.

جارالانعان بالالاردىڭ (13 بالا) جانە قايعىلى قاڭتارداعى وقيعا كەزىندە قازا تاپقان ق ر ازاماتتارىنىڭ (238 ادام) ءتىزىمى قوردىڭ رەسمي سايتىندا جاريالانعان باعدارلاماعا قوسىمشامەن بەكىتىلگەن.

باعدارلاماعا 29 جاسقا دەيىنگى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى قاتىسا الادى.

2024-جىلعى 1- قاڭتارداعى جاعداي بويىنشا 18 جاسقا تولماعان بالالار (2022-جىلعى قايعىلى قاڭتار وقيعالارى كەزىندە قازا تاپقان ازاماتتار مەن جارالانعان بالالار) بويىنشا قوردىڭ سيفرلىق پورتالىندا وسى ءۇشىن قۇرىلاتىن ەنداۋمەنت قورىندا (18 جاسقا تولماعان بالالاردىڭ بولاشاق ءبىلىم الۋىنا) ارنايى شوتتار اشۋ ءۇشىن وتىنىمدەر قابىلداۋ جۇزەگە اسىرىلاتىن بولادى.

بۇل رەتتە (قوردىڭ سيفرلىق وتىنىمدەر پورتالىنا):

- 2022-جىلعى قاڭتارداعى وقيعا كەزىندە قازا تاپقان قر ازاماتتارىنىڭ جانە جارالانعان بالالاردىڭ اتا-اناسى نەمەسە قامقورشىسى/رەسمي وكىلى؛

- قاڭتار وقيعاسى كەزىندە قازا تاپقان ازاماتتاردىڭ بالالارى نەمەسە كامەلەتكە تولعان جارالانعان بالالار ءوتىنىم بەرە الادى.

ءوتىنىم بەرگەن كەزدە كەلەسى قۇجاتتاردىڭ سكانەرلەنگەن كوشىرمەلەرىن قوسا بەرۋ قاجەت:

- ءوتىنىش بەرۋشىنىڭ/بالانىڭ جەكە كۋالىگى؛

- قاڭتار وقيعالارى كەزىندە قازا تاپقان قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتىنىڭ قايتىس بولعانى تۋرالى كۋالىك/انىقتاما؛

- قايتىس بولعان اداممەن تۋىستىعىن راستايتىن قۇجات: بالانىڭ تۋۋ تۋرالى كۋالىگى، قاجەت بولعان جاعدايدا دەربەس دەرەكتەردىڭ وزگەرۋى تۋرالى انىقتاما.

باعدارلامانىڭ شارتتارىنا سايكەس وقۋ اقىسى ءاربىر ءوتىنىش بەرۋشى بويىنشا ءبىر وقۋ جىلىنا 1 ميلليون تەڭگەگە دەيىنگى سومادا جوعارى وقۋ ورىندارىندا جانە ت ج ك ب مەكەمەلەرىندە باكالاۆريات باعدارلامالارى بويىنشا وقىتۋ 4 جىلعا دەيىن وقۋ بولادى دەگەن ەسەپپەن جۇرگىزىلەدى.

وسىلايشا ەنداۋمەنت قورىندا بالالاردىڭ (ق ر قازا تاپقان ازاماتتارى بالالارى مەن جارالانعان بالالاردىڭ) اشىق ارنايى شوتتارىندا قوردىڭ qazaqstanhalqyna.kz سيفرلىق پورتالىندا ءوتىنىم تىركەلگەن ءاربىر بالاعا 4 ميلليون تەڭگەگە دەيىن جيناقتالاتىن بولادى.

«قازاقستان حالقىنا» ق ق نىسانالى كاپيتالىن (ەنداۋمەنتىن) قالىپتاستىرۋ تۇجىرىمداماسى 2023-جىلعى 16- قاڭتاردا قامقورشىلىق كەڭەستىڭ وتىرىسىندا قارالدى.

18 جاسقا تولعان (2024-جىلعى 1- قاڭتارداعى جاعداي بويىنشا) قاڭتارداعى وقيعا كەزىندە قازا تاپقان ازاماتتاردىڭ بالالارى جانە جارالانعان بالالارى ءتيىستى وزگەرىستەر ەنگىزىلگەن قولدانىستاعى قايىرىمدىلىق باعدارلاماسى شەڭبەرىندە قوردىڭ ءبىلىم بەرۋ گرانتىنا قۇقىلى. بۇل رەتتە وتىنىمدەردى قابىلداۋ جاڭا 2023-2024 وقۋ جىلىنان باستاپ جۇزەگە اسىرىلاتىن بولادى. گرانت بەرۋ مەرزىمدەرى مەن ءتارتىبى قوردىڭ سايتىندا اعىمداعى جىلدىڭ 1- ماۋسىمىنان كەشىكتىرىلمەي ورنالاستىرىلاتىن بولادى.

سونداي-اق، «قازاقستان حالقىنا» ق ق گرانتى ت ج ك ب جانە جوعارى ءبىلىمنىڭ (باكالاۆريات) ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى بويىنشا وقۋعا ءبىر رەت بەرىلەتىنىن، بۇل رەتتە ەكىنشى جوعارى ءبىلىم الۋعا «قازاقستان حالقىنا» ق ق ءبىلىم بەرۋ گرانتىن الۋعا جول بەرىلمەيتىنىن اتاپ وتكەن ءجون.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram