باس پروكۋراتۋرادا كادرلىق اۋىس-ءتۇيىس بولدى

None
استانا. قازاقپارات - باس پروكۋراتۋرادا بىرنەشە تاعايىنداۋ بولدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ۆەدومستۆوعا سىلتەمە جاساپ.

ق ر باس پروكۋرورىنىڭ بۇيرىعىمەن حالىقارالىق- قۇقىقتىق ىنتىماقتاستىق قىزمەتىنىڭ باستىعى لاۋازىمىنا نۇرداۋلەت مىقتىبەك ۇلى سۇيىندىكوۆ تاعايىندالدى.

نۇرداۋلەت سۇيىندىكوۆ ەڭبەك جولىن 2000 -جىلى شىمكەنت قالاسى پروكۋراتۋراسىنىڭ قۇقىقتىق ستاتيستيكا جانە اقپارات جونىندەگى مامانى قىزمەتىنەن باستادى. وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسى ارىس اۋدانى پروكۋرورىنىڭ اعا كومەكشىسى، شىمكەنت قالاسى پروكۋراتۋراسىنىڭ ءبولىم پروكۋرورى، ءبولىم باستىعى قىزمەتتەرىن اتقاردى.

2005-2010 -جىلدارى باس پروكۋراتۋرانىڭ الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق سالاداعى قاداعالاۋ دەپارتامەنتى ءبولىمنىڭ اعا پروكۋرورى، ءبولىم باستىعى، باسقارما باستىعى، دەپارتامەنت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى، باس پروكۋروردىڭ ەرەكشە تاپسىرمالار بويىنشا اعا كومەكشىسى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ ۇيلەستىرۋ كەڭەسىنىڭ حاتشىسى لاۋازىمدارىندا جۇمىس ىستەدى.

استانا قالاسىنىڭ «سارىارقا» اۋدانىنىڭ پروكۋراتۋراسىن باسقاردى، اقتوبە وبلىسى پروكۋرورىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى بولدى.

2018 -جىلدان باستاپ كوممەرتسيالىق قۇرىلىمداردا باسشىلىق لاۋازىمداردا، قازاقستان رەسپۋبليكاسى قورعانىس ءمينيسترىنىڭ كەڭەسشىسى بولىپ جۇمىس ىستەدى.

2022 -جىلدىڭ ماۋسىمىنان باستاپ قازىرگى ۋاقىتقا دەيىن باس پروكۋراتۋرانىڭ ستراتەگيالىق دامىتۋ دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى قىزمەتىن اتقاردى.

سونىمەن قاتار ستراتەگيالىق دامىتۋ دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى بولىپ ءالجان ءابدىراحمان ۇلى نۇربەكوۆ تاعايىندالدى.

الجان نۇربەكوۆ پروكۋراتۋرا ورگاندارىنداعى قىزمەتىن 2000 -جىلى شىمكەنت قالاسى پروكۋراتۋراسىندا ءبولىم پروكۋرورى قىزمەتىنەن باستادى.

استانا پروكۋراتۋراسى ءبولىمىنىڭ پروكۋرورى، استانا قالاسى پروكۋراتۋراسىنىڭ «سارىارقا» اۋدانى پروكۋراتۋراسى ءبولىمىنىڭ باستىعى، باس پروكۋراتۋرانىڭ حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق دەپارتامەنتىنىڭ باسقارما پروكۋرورى، اعا پروكۋرورى جانە باستىعى لاۋازىمدارىن اتقاردى.

2011 -جىلى باس پروكۋراتۋرانىڭ حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالدى.

2017 -جىلدان باستاپ وسى ۋاقىتقا دەيىن باس پروكۋروردىڭ ەرەكشە تاپسىرمالار بويىنشا اعا كومەكشىسى قىزمەتىن اتقاردى.


سوڭعى جاڭالىقتار