ورال قالاسىندا ۇشەم ومىرگە كەلدى

None
ورال. قازاقپارات - ورال قالاسىندا ۇشەم دۇنيەگە كەلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

ب ق و دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ ءمالىم ەتكەنىندەي، ۇشەم 3- قاڭتار كۇنى ساعات 20.00 دە ارالارىنا ءبىر مينۋت سالىپ، ءومىر ەسىگىن اشتى.

ۇشەۋى دە - قىز. سالماعى – 2279، 2240 جانە 2700 گرام. ورالدا تۇراتىن وتباسىندا بۇدان بۇرىن ءۇش بالا بولعان. ەندى ولارعا تاعى ۇشەۋى قوسىلدى. قىزدارعا ايناز، ايزادا، ايدانا دەگەن ات قويىلدى.

كەلىنشەكتىڭ تولعاعى مەرزىمىنەن بۇرىن، ەرتە باستالعاندىقتان، بىلىكتى مامانداردىڭ قاتىسۋىمەن وعان جەدەل وتا جاسالعان.

سالماق قوسقانشا دارىگەردەردىڭ باقىلاۋىندا وبلىستىق پەريناتالدىق ورتالىقتا بولعان شاقالاقتار بۇگىن اناسىمەن بىرگە اۋرۋحانادان شىقتى.

ۇشەمنىڭ اناسى، 39 جاستاعى جادىرا ىڭكاروۆانىڭ سوزىنە قاراعاندا، ايدانا مەن ايزادا ءبىر-بىرىنە قاتتى ۇقساس. ال ايناز ازداپ وزگەشەلەۋ.

ايتا كەتەيىك، وتكەن جىلى وبلىستا 6116 ايەل بوسانعان. سونىڭ ىشىندە ۇشەم - ۇشەۋ، 78 ءى - ەگىز. دۇنيە ەسىگىن اشقاندار اراسىندا قىز بالا كوبىرەك بولعان ەكەن.

ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن ب ق و- دا ەكىنشى ۇشەم دۇنيەگە كەلگەنىن جازعان بولاتىنبىز.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram