و س ك سەنات دەپۋتاتتارى سايلاۋىنىڭ قورىتىندىسىن شىعاردى

None
استانا. قازاقپارات - ق ر ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى 14-قاڭتاردا وتكەن ق ر پارلامەنتى سەناتى دەپۋتاتتارى سايلاۋىنىڭ تۇپكىلىكتى قورىتىندىسىن شىعاردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

و س ك مالىمەتىنشە، رەسپۋبليكانىڭ 20 وڭىرىنەن 20 مانداتقا 55 كانديدات داۋىسقا ءتۇستى. 3167 تاڭداۋشىنىڭ 2904 نەمەسە 91,7 پايىزى داۋىس بەرۋگە قاتىستى.

ناتيجەسىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى سەناتىنىڭ دەپۋتاتتارىن سايلاۋدىڭ مىناداي قورىتىندىسى انىقتالدى:

اباي وبلىسىنان:

كيماليدين ساعالباي ۇلى اپەنوۆكە داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 10 داۋىسى بەرىلدى؛

انجەلا ۆلاديميروۆنا ماسلوۆاعا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 7 داۋىسى بەرىلدى؛

قايرات قۇلباي ۇلى تاستەكەيەۆكە داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 89 داۋىسى بەرىلدى؛

«بارىنە قارسىمىن» بەلگىسى بار بيۋللەتەندەردىڭ سانى - 2.

اقمولا وبلىسىنان:

ايناگۇل قىدىرباي قىزى بالتاشيەۆاعا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 7 داۋىسى بەرىلدى؛

تالعات تۇرلىبەك ۇلى جۇنىسوۆكە داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 199 داۋىسى بەرىلدى؛

ايگۇل باۋبەك قىزى ءسابيتوۆاعا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 6 داۋىسى بەرىلدى؛

«بارىنە قارسىمىن» بەلگىسى بار بيۋللەتەندەردىڭ سانى - 7.

اقتوبە وبلىسىنان:

دانا باقىت قىزى بەكباۋوۆاعا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 15 داۋىسى بەرىلدى؛

راقىم اعىباي ۇلى بەكنازاروۆقا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 11 داۋىسى بەرىلدى؛

امانگەلدى شايحوللا ۇلى نۋگمانوۆقا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 148 داۋىسى بەرىلدى؛

«بارىنە قارسىمىن» بەلگىسى بار بيۋللەتەندەردىڭ سانى - 4.

الماتى وبلىسىنان:

نۇرلان ەرتاس ۇلى ەرتاسقا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 24 داۋىسى بەرىلدى؛

جانبولات اكەباي ۇلى جورگەنبايەۆقا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 154 داۋىسى بەرىلدى؛

«بارىنە قارسىمىن» بەلگىسى بار بيۋللەتەندەردىڭ سانى - 7.

اتىراۋ وبلىسىنان:

الىبەك يباتوللا ۇلى ناۋتيەۆكە داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 81 داۋىسى بەرىلدى؛

عيلمان ءامىرجان ۇلى سارسەماليەۆكە داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 6 داۋىسى بەرىلدى؛

باعىت كەڭەس قىزى شەركەشبايەۆاعا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 30 داۋىسى بەرىلدى؛

«بارىنە قارسىمىن» بەلگىسى بار بيۋللەتەندەردىڭ سانى - 1.

باتىس قازاقستان وبلىسىنان:

ايبولات شامۇرات ۇلى قۇرىمبايەۆقا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 15 داۋىسى بەرىلدى؛

ارمان كارىم ۇلى وتەعۇلوۆقا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 127 داۋىسى بەرىلدى؛

اقىلبەك ۇزاقباي ۇلى سۇلتانوۆقا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 25 داۋىسى بەرىلدى؛

«بارىنە قارسىمىن» بەلگىسى بار بيۋللەتەندەردىڭ سانى - 3.

جامبىل وبلىسىنان:

ساكەن قالان ۇلى ارۋبايەۆقا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 158 داۋىسى بەرىلدى؛

سۇلتان مىقتىبەك ۇلى وسەربايەۆقا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 18 داۋىسى بەرىلدى؛

«بارىنە قارسىمىن» بەلگىسى بار بيۋللەتەندەردىڭ سانى - 1.

جەتىسۋ وبلىسىنان:

امانگەلدى عابدىلكارىم ۇلى تولاميسوۆقا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 100 داۋىسى بەرىلدى؛

عابيت تۇرسىنباي ۇلى تۇرسىنبايعا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 29 داۋىسى بەرىلدى؛

«بارىنە قارسىمىن» بەلگىسى بار بيۋللەتەندەردىڭ سانى - 2.

قاراعاندى وبلىسىنان:

مۇرات سماعۇل ۇلى ابىلوۆكە داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 15 داۋىسى بەرىلدى؛

سەرىك بالعاتاي ۇلى وتەشوۆكە داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 147 داۋىسى بەرىلدى؛

تاتيانا نيكولايەۆنا شاتوحيناعا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 24 داۋىسى بەرىلدى؛

«بارىنە قارسىمىن» بەلگىسى بار بيۋللەتەندەردىڭ سانى - 2.

قوستاناي وبلىسىنان:

جانار تالعات قىزى قويشىنوۆاعا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 17 داۋىسى بەرىلدى؛

عاۋەز تورسان ۇلى نۇرمۇحامبەتوۆكە داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 212 داۋىسى بەرىلدى؛

سامات قاناپيا ۇلى شۇمەنبايەۆقا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 22 داۋىسى بەرىلدى؛

«بارىنە قارسىمىن» بەلگىسى بار بيۋللەتەندەردىڭ سانى - 4.

قىزىلوردا وبلىسىنان:

جورابەك يبراگيم ۇلى نۇرىمبەتوۆكە داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 18 داۋىسى بەرىلدى؛

رۋسلان رۇستەموۆكە داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 95 داۋىسى بەرىلدى؛

اسىلبەك ومىربەك ۇلى شامەنوۆكە داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 27 داۋىسى بەرىلدى؛

«بارىنە قارسىمىن» بەلگىسى بار بيۋللەتەندەردىڭ سانى - 1.

ماڭعىستاۋ وبلىسىنان:

يرينا ۆالەريانوۆنا بەليايەۆاعا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 16 داۋىسى بەرىلدى؛

عابباس شاڭىتباي ۇلى دوساتوۆقا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 16 داۋىسى بەرىلدى؛

بەكبول تىلەۋمۇرات ۇلى ورىنباساروۆقا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 85 داۋىسى بەرىلدى؛

«بارىنە قارسىمىن» بەلگىسى بار بيۋللەتەندەردىڭ سانى - 1.

پاۆلودار وبلىسىنان:

دينارا نۇرجان قىزى ايتجانوۆاعا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 21 داۋىسى بەرىلدى؛

ەرنۇر نۇرمۇحان ۇلى ايتكەنوۆكە داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 148 داۋىسى بەرىلدى؛

«بارىنە قارسىمىن» بەلگىسى بار بيۋللەتەندەردىڭ سانى - 1.

سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنان:

لاۋرا سوۆەت قىزى قايىرجانوۆاعا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 32 داۋىسى بەرىلدى؛

گۇلميرا راينبەك قىزى كارىموۆاعا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 144 داۋىسى بەرىلدى؛

«بارىنە قارسىمىن» بەلگىسى بار بيۋللەتەندەردىڭ سانى - 3.

تۇركىستان وبلىسىنان:

ميرامبەك ءجامادىل ۇلى اقمۇراتوۆقا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 69 داۋىسى بەرىلدى؛

مۇرات بولات ۇلى قادىربەككە داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 200 داۋىسى بەرىلدى؛

«بارىنە قارسىمىن» بەلگىسى بار بيۋللەتەندەردىڭ سانى - 7.

ۇلىتاۋ وبلىسىنان:

احات قۇرمانسەيىتوۆكە داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 11 داۋىسى بەرىلدى؛

سوۆەتبەك تۇرسىن ۇلى مەدەبايەۆقا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 37 داۋىسى بەرىلدى؛

ەرجان امانجول ۇلى توقىمبايەۆقا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 10 داۋىسى بەرىلدى؛

«بارىنە قارسىمىن» بەلگىسى بار بيۋللەتەندەردىڭ سانى - 2.

شىعىس قازاقستان وبلىسىنان:

ەرجان جاناباي ۇلى اشىموۆكە داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 8 داۋىسى بەرىلدى؛

شاكارىم سابىر ۇلى بۇقتۇعۇتوۆقا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 104 داۋىسى بەرىلدى؛

الەكساندر الەكساندروۆيچ سۆەتاشقا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 7 داۋىسى بەرىلدى؛

«بارىنە قارسىمىن» بەلگىسى بار بيۋللەتەندەردىڭ سانى - 2.

استانا قالاسىنان:

باعدات ورازالدى ۇلى ازبايەۆقا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 6 داۋىسى بەرىلدى؛

بيبىگۇل نۇرعالي قىزى جەكسەنبايعا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 18 داۋىسى بەرىلدى؛

ناريماش ءابىل قىزى مۇحامبەتاليناعا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 4 داۋىسى بەرىلدى؛

«بارىنە قارسىمىن» بەلگىسى بار بيۋللەتەندەردىڭ سانى - 1.

الماتى قالاسىنان:

جاننا بەيسەنتاي قىزى اسانوۆاعا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 23 داۋىسى بەرىلدى؛

كريستينا يۋريەۆنا بەكمۋرزايەۆاعا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 3 داۋىسى بەرىلدى؛

جارقىن لەپەس قىزى جانيازوۆاعا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 2 داۋىسى بەرىلدى؛

گۇلنار احمەتجان قىزى كوكەبايەۆاعا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 8 داۋىسى بەرىلدى؛

«بارىنە قارسىمىن» بەلگىسى بار بيۋللەتەندەردىڭ سانى - 1.

شىمكەنت قالاسىنان:

باۋىرجان التەيەۆكە داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 3 داۋىسى بەرىلدى؛

نۇرلان قۇديار ۇلى بەكنازاروۆقا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 23 داۋىسى بەرىلدى؛

البينا بالعاباي قىزى ەلشيەۆاعا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان تاڭداۋشىلاردىڭ 4 داۋىسى بەرىلدى.

«بارىنە قارسىمىن» بەلگىسى بار بيۋللەتەندەردىڭ سانى - 0.

بۇعان دەيىن ق ر ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى ق ر پارلامەنتى سەناتىنىڭ دەپۋتاتتارىن سايلاۋدا داۋىس بەرۋدىڭ الدىن الا ناتيجەلەرىن جاريالاعانىن حابارلاعان ەدىك.


سوڭعى جاڭالىقتار