بۇگىن ەكى وڭىردە مەكتەپ وقۋشىلارى ۇيدەن وقيدى

None
استانا. قازاقپارات - اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى ەكى وڭىردە مەكتەپتەر ونلاين ءبىلىم بەرۋگە اۋىستىرىلادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

اباي وبلىسىنداسەمەي قالاسىندا، بەسقاراي اۋدانىندا 1-9- سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتىقتان وقيدى. اياگوز اۋدانىنىڭ 1-4- سىنىپ وقۋشىلارى دا ونلاين فورماتقا كوشىرىلەدى. ءوڭىردىڭ قالعان اۋداندارىندا ساباق شتاتتىق فورماتتا وتەدى.

پاۆلودار وبلىسىنىڭ ەكىباستۇز قالاسىندا بارلىق مەكتەپتەر قاشىقتان ءبىلىم بەرۋگە اۋىستىرىلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار