جازعى سپارتاكيادا جارىستارىنىڭ وتەتىن ورنى مەن مەرزىمى بەلگىلى بولدى

None
الماتى. قازاقپارات - قازاقستاننىڭ VI جازعى سپارتاكيادا جارىستارىنىڭ نەگىزگى لەگى اقپان ايىندا الماتى قالاسىنان باستالادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

قازاقستان كۇرەس فەدەراتسياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان مالىمەتكە سايكەس، بيىل ەلىمىزدىڭ الماتى، سەمەي جانە تالدىقورعان قالالارىندا گرەك-ريم، ەركىن جانە ايەلدەر كۇرەسى بويىنشا وتەتىن رەسپۋبليكالىق جارىستار وتەدى.

فەدەراتسيانىڭ مالىمەتىنشە، 2-8- اقپان ارالىعىندا الماتى قالاسىندا «بالۋان شولاق» سپورت سارايىندا گرەك-ريم، ەركىن جانە ايەلدەر كۇرەسىنەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ VI جازعى سپارتاكياداسى وتەدى. ناۋرىز ايىندا اباي وبلىسى سەمەي قالاسىندا 15-20 جاس ارالىعىنداعى جاستار بەلدەسەدى. ءساۋىر ايىندا جەتىسۋ وبلىسى، تالدىقورعان قالاسىندا (U17) جانە (U 23) جاس توپتارى اراسىندا بالۋاندار كەزدەسەدى.

«جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار، اتاپ ايتقاندا دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارمالارى، جەرگىلىكتى اككرەديتتەلگەن فەدەراتسيالار قازاقستان كۇرەس فەدەراتسياسىنىڭ جازعى سپارتاكيادا مەن چەمپيوناتتار وتكىزۋ تۋرالى ۇسىنىستارىن تولىق قولدادى. سونداي-اق، رەسپۋبليكالىق رەسمي جارىستاردى وتكىزۋدە جان-جاقتى قولداۋ كورسەتەدى»، - دەپ حابارلادى ق ك ف باسپا ءسوز قىزمەتى.

ەسكە سالساق، قازاقستان كۇرەس فەدەراتسياسى الماتىدا 2-8- اقپان ارالىعىندا گرەك-ريم، ەركىن جانە ايەلدەر كۇرەسىنەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى VI جازعى سپارتاكياداسىنىڭ باعدارلاماسىن جاريالاعان بولاتىن.

سوڭعى جاڭالىقتار