قانات تۋمىش سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالدى

None
استانا. قازاقپارات - مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن قانات قوبىلاندى ۇلى تۋمىش قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

قانات قوبىلاندى ۇلى 1975 -جىلى 7 -قاراشادا اقتوبە قالاسىندا تۋعان.

ءال- فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن حالىقارالىق ەكونوميكالىق قاتىناستار باكالاۆرى (1993-1997)؛ ءال- فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن حالىقارالىق ەكونوميكالىق قاتىناستار ماگيسترى (1997-1999) دارەجەسىمەن بىتىرگەن.

ەڭبەك جولى: ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مەملەكەتتىك پروتوكول باسقارماسىندا رەفەرەنت، اتتاشە (1997-1998)؛ ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ كوپجاقتى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق دەپارتامەنتىنىڭ كوپجاقتى ىنتىماقتاستىق دەپارتامەنتىنىڭ ءۇشىنشى حاتشىسى (1998-1999)؛ ق ر تۇركياداعى كونسۋلدىعىندا ۆيتسە- كونسۋل (1999-2001)؛ ق ر تۇركياداعى كونسۋلدىعىندا ەلشىنىڭ كومەكشىسى، باسپا ءسوز حاتشىسى (2001 - 2003)؛ ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ كوپجاقتى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق دەپارتامەنتىنىڭ كوپجاقتى ىنتىماقتاستىق دەپارتامەنتىنىڭ ەكىنشى حاتشىسى (2003)؛ ق ر ورتالىق جانە شىعىس ەۋروپا ەلدەرىندەگى ەلشىلىگىنىڭ كونسۋلدىق ءبولىمنىڭ مەڭگەرۋشىسى (2003-2005)؛ ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ كوپجاقتى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق دەپارتامەنتىنىڭ كوپجاقتى ىنتىماقتاستىق دەپارتامەنتىنىڭ ءبىرىنشى حاتشىسى (2005-2006)؛ ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ازيالىق ىنتىماقتاستىق باسقارماسىندە كەڭەسشى، ءبولىم باسشىسى (2006-2007)؛ ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ جالپى ازيالىق ىنتىماقتاستىق دەپارتامەنتىنىڭ ازياداعى قاۋىپسىزدىك باسقارماسىنىڭ باسشىسى (2007-2009)؛ ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ جالپى ازيالىق ىنتىماقتاستىق دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى (2009-2010)؛ «ازياداعى ءوزارا ءىس- قيمىل جانە سەنىم شارالارى كەڭەسى» حالىقارالىق ۇيىمى اتقارۋشى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى (2010-2014)؛ ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ كەڭەسشىسى (2014-2015)؛ ق ر ب ۇ ۇ جانىنداعى تۇراقتى وكىلدىگىندە كەڭەسشى- ۋاكىل (2015-2016)؛ ق ر ب ۇ ۇ جانىنداعى تۇراقتى وكىلىنىڭ ورىنباسارى (2016-2019).

2019 -جىلعى شىلدەدەن بەرى قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك افريكا رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى قىزمەتىن اتقارعان.

بۇگىن ول وسى لاۋازىمىنان بوساتىلدى.

فوتو: gov.kz


سوڭعى جاڭالىقتار