بۇگىن تاعى بىرنەشە وڭىردە وقۋشىلار ونلاين وقىپ جاتىر

None
استانا. قازاقپارات – 11-قاڭتاردا ءبىرقاتار ايماقتا وقۋشىلار ۇيدەن وقيدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ بىرنەشە قالالارى مەن اۋداندارىندا: وسكەمەن قالاسى مەن گلۋبوكوە، كۇرشىم، ۇلان اۋداندارىندا - 0-9-سىنىپ، ريددەردە ءبىرىنشى اۋىسىمنىڭ 0-4-سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان ءبىلىم الادى.

پاۆلودار مەكتەپتەرىندە مەكتەپالدى جانە 1-9-سىنىپ وقۋشىلارىنىڭ ءبىرىنشى اۋىسىم ساباقتارى ونلاين وتەدى.

باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ ورتالىعى ورال قالاسىنداعى بارلىق مەكتەپتە اۋا رايىنا بايلانىستى 1-9-سىنىپ وقۋشىلارى ءبىرىنشى اۋىسىم ساباقتارىن ۇيدەن وقيدى.

قاراعاندى جانە كوكشەتاۋدا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ءبىرىنشى جانە ەكىنشى اۋىسىمنىڭ 0-11-سىنىپ وقۋشىلارى مەكتەپكە بارمايدى.

بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، استاناداعى مەكتەپ وقۋشىلارى مەن كوللەدج ستۋدەنتتەرى بۇگىن ونلاين وقيدى.

اتىراۋ جانە اقتوبە وبلىستارىندا 10-11-قاڭتار - ەكى كۇن بويى وقۋشىلاردىڭ ۇيدە قالاتىنىن بۇعان دەيىن جازعان بولاتىنبىز.

11-قاڭتار كۇنى ايازدىڭ كۇشەيۋىنە بايلانىستى اباي وبلىسىنىڭ سەمەي قالاسىندا ءبىرىنشى اۋىسىمنىڭ 1-11-سىنىپ وقۋشىلارى جانە كوللەدجدىڭ I كۋرس ستۋدەنتتەرى، كۋرچاتوۆ قالاسى، اياگوز، بەسقاراعاي، جارما، كوكپەكتى، بورودۋليحا، اقسۋات اۋداندارىندا 1-11-سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلادى.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram