استانا اۋەجايىن دۇرلىكتىرگەن جولاۋشىعا ۇكىم شىقتى

None
استانا. قازاقپارات - استانا قالاسىنىڭ ەسىل اۋداندىق 2№ سوتى تەرروريزم اكتىسى تۋرالى كورىنەۋ جالعان اقپارات تاراتقان ازاماتقا قاتىستى ايىپتاۋ ۇكىمىن شىعاردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

سوت تاراتقان مالىمەتكە سايكەس، وتكەن جىلدىڭ 8- قازانىندا ىشىمدىككە ماس كۇيدە بولعان ازامات ع. ۇشاقتا وتىرعان كەزدە بورتسەرىككە پاكەتىندە بومبا بارىن ايتقان. استانا قالاسىنىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ جەدەل-ىزدەستىرۋ شاراسى بارىسىندا اۋە كەمەسىنەن قانداي دا ءبىر جارىلعىش زات تابىلعان جوق. وسىلايشا، اتالعان ازاماتتىڭ تەرروريزم اكتىسى تۋرالى جالعان حابار بەرگەنى انىقتالدى.

سوت بارىسىندا ازامات ع. كىناسىن تولىقتاي مويىنداپ، ىستەگەن ىسىنە وكىنەتىنىن ءبىلدىردى جانە زارداپ شەگۋشىلەردىڭ ءبارىنىڭ شىعىنىن ءوز ەركىمەن وتەپ بەردى. سوت كۇدىكتىنىڭ كامەلەتكە تولماعان ەكى بالاسى بارىن، كىناسىن مويىنداعانىن، شىعىندى وتەگەنىن - جازانى جەڭىلدەتەتىن ءمان-جاي دەپ تانىدى.

جالپى، ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 273-بابىندا مۇنداي قىلمىس ورتاشا اۋىر ساناتىنا جىكتەلگەن. باپ سانكتسياسىندا ايىپپۇل تۇرىندەگى جازا، تۇزەتۋ جۇمىستارى جانە بەس جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ نەمەسە باس بوستاندىعىن شەكتەۋ كوزدەلگەن.

ناتيجەسىندە سوت ازامات ع. -عا ءۇش جىلعا باس بوستاندىعىن شەكتەۋ تۇرىندەگى جازا تاعايىنداپ، پروباتسيالىق باقىلاۋ بەلگىلەدى. ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.

وتكەن جىلدىڭ قازان ايىندا «استانا-الماتى» باعىتىنداعى اۋە رەيسى جولاۋشىسىنىڭ بومبا تۋرالى حابارىنان كەيىن 170 كە جۋىق ادام ۇشاقتان ەۆاكۋاتسيالانىپ، اۋەجاي جۇمىسى توقتاتىلعانىن جازعان ەدىك.

سوڭعى جاڭالىقتار