پاراتسەتامولدىڭ قورى جەتكىلىكتى - اجار عينيات

None
استانا. قازاقپارات – ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اجار عينيات ۆەدومستۆونىڭ قورىتىندى القا ماجىلىسىنەن كەيىن ب ا ق وكىلدەرىنە ەلدەگى پاراتسەتامولدىڭ قورى تۋرالى مالىمەت بەردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«سولتۇستىك وڭىرلەردە پاراتسەتامول تاپشىلىعىنا شاعىمدانۋشىلار كوپ. نەلىكتەن مۇنداي تاپشىلىق بولىپ جاتىر»، - دەپ سۇرادى جۋرناليست مينيستردەن.

اجار عينيات بۇل مالىمەتتى تەرىسكە شىعاردى.

«بۇگىنگى تاڭدا پاراتسەتامول ءدارىسىنىڭ تاپشىلىعى جوق. قازىردىڭ وزىندە بۇكىل جەكە ءدارىحانالاردىڭ وزىنەن ءتيىستى كوميتەت ارقىلى مولشەرىن سۇراپ، ءبىلىپ وتىرمىز. پاراتسەتامولدىڭ ءوزىنىڭ مولشەرى نەمەسە پاراتسەتامول قوسىلعان ءار ءتۇرلى دارىلەردىڭ تۇرلەرى ءبىزدىڭ ەلىمىزدە جەتكىلىكتى»، - دەدى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى.

سوڭعى جاڭالىقتار