انتيكور ءتوراعاسىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارى ماقسات قوجابايەۆ ۇستالدى

None
استانا. قازاقپارات – ق ر سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس- قيمىل اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارى ماقسات قوجابايەۆ ۇستالدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

ق ر ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، 2023 -جىلعى 9-قاڭتاردا ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ اياسىندا جەمقورلىق قۇقىق بۇزۋشىلىق جاسادى دەگەن كۇدىكپەن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ بۇرىنعى جوعارى لاۋازىمدى قىزمەتكەرى م. قوجابايەۆتى ۇستادى.

«جەدەل- تەرگەۋ شارالارى جالعاسۋدا. وزگە اقپارات تەرگەۋ مۇددەسىندە جاريالاۋعا جاتپايدى»، - دەپ اتاپ وتەدى كوميتەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، 2022 -جىلدىڭ 21-ساۋىرىندە مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن ماقسات امانقۇل ۇلى قوجابايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس- قيمىل اگەنتتىگى (سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەتتىڭ) ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنان بوساتىلعان ەدى.


سوڭعى جاڭالىقتار