كونستيتۋتسيالىق سوت ءبىرىنشى ءوتىنىشتى ءىس جۇرگىزۋگە قابىلدادى

None
استانا. قازاقپارات – ق ر پارلامەنتىنىڭ ءبىر توپ دەپۋتاتى كونستيتۋتسيالىق سوتقا ق ر كونستيتۋتسياسىنىڭ 62-بابىنىڭ 4-تارماعىن رەسمي ءتۇسىندىرۋ تۋرالى ءوتىنىش جاسادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«كونستيتۋتسيالىق سوت قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتىنىڭ ءبىر توپ دەپۋتاتتارىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ 62-بابىنىڭ 4-تارماعىن رەسمي ءتۇسىندىرۋ تۋرالى ءوتىنىشىن كونستيتۋتسيالىق ءىس جۇرگىزۋگە قابىلدادى»، - دەلىنگەن كونستيتۋتسيالىق سوتتىڭ رەسمي سايتىندا جاريالانعان اقپاراتتا.

تاراتىلعان مالىمەتكە قاراعاندا، «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسيالىق سوتى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭىنا سايكەس، اتالعان ءوتىنىشتى كونستيتۋتسيالىق سوتتىڭ وتىرىسىندا قاراۋ ءۇشىن قاجەتتى ماتەريالداردى دايىنداۋ جۇمىسى جۇرگىزىلىپ جاتىر. كونستيتۋتسيالىق سوتتىڭ شەشىمى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا جاريالانادى.

ايتا كەتەيىك، ق ر كونستيتۋتسياسىنىڭ 62-بابى 4-تارماعىندا كونستيتۋتسيالىق زاڭدار كونستيتۋتسيادا كوزدەلگەن ماسەلەلەر بويىنشا ءار پالاتا دەپۋتاتتارىنىڭ جالپى سانىنىڭ كەمىندە ۇشتەن ەكىسىنىڭ كوپشىلىك داۋسىمەن قابىلداناتىندىعى جازىلعان.

كونستيتۋتسيالىق سوت ازاماتتاردىڭ جولدانىمدارى بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىندا بەكىتىلگەن ولاردىڭ قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن تىكەلەي قوزعايتىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەرىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىنا سايكەستىگىن قارايدى.

ازاماتتاردىڭ جۇگىنۋ شارتتارى مەن ءتارتىبى كونستيتۋتسيالىق زاڭنىڭ 45-بابىندا انىقتالعان. ەگەر جولدانىم ازاماتتىڭ اتىنان بەرىلسە، ونىڭ جازباشا كەلىسىمى قاجەت. كونستيتۋتسيالىق زاڭنىڭ 44-بابى 4-تارماعى 6) تارماقشاسىنىڭ تالابى 2024 -جىلعى 1-قاڭتاردان قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.

ازاماتتاردىڭ جولدانىمدارىن قاراۋ كەزىندە زاڭدى وكىلدەر، ادۆوكاتتار، زاڭ كونسۋلتانتتارى پالاتاسىنىڭ مۇشەلەرى بولىپ تابىلاتىن زاڭ كونسۋلتانتتارى، سونداي- اق زاڭمەن، جارعىمەن نەمەسە ەرەجەمەن ۇيىمدار مۇشەلەرىنىڭ قۇقىقتارى مەن مۇددەلەرىن، باسقا دا ادامداردىڭ قۇقىقتارى مەن مۇددەلەرىن قورعاۋ قۇقىعى بەرىلگەن وسى ۇيىمداردىڭ ۋاكىلەتتى ادامدارى وكىل بولا الادى.

مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ جارلىعىمەن ەلۆيرا ءابىلحاسىم قىزى ازيموۆا ق ر كونستيتۋتسيالىق سوتىنىڭ ءتوراعاسى لاۋازىمىنا تاعايىندالعان ەدى.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، 4-قاڭتاردا پرەزيدەنت قاسىم- جومارت توقايەۆ جىل باسىنان قىزمەتىن باستاعان كونستيتۋتسيالىق سوتتىڭ جاڭا اكىمشىلىك عيماراتىنا بارىپ، تاعايىندالعان سۋديالارمەن كەزدەستى.

«شىن مانىندە، كونستيتۋتسيالىق سوت - ەلىمىز ءۇشىن وتە ماڭىزدى ينستيتۋت. ەندى ازاماتتارىمىز كونستيتۋتسياعا قايشى كەلەتىن نورمالاردى زاڭسىز دەپ تانۋ ءۇشىن كونستيتۋتسيالىق سوتقا تىكەلەي وزدەرى شاعىمدانا الادى. سونىمەن قاتار باس پروكۋرور جانە ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل دە كونستيتۋتسيالىق سوتقا جۇگىنۋگە قۇقىعى بار. جالپى، پروكۋراتۋرا، سوت، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ جۇمىسىنا قويىلاتىن تالاپ ايتارلىقتاي كۇشەيەدى. كونستيتۋتسيالىق سوت دەپۋتاتتاردىڭ جانە ۇكىمەتتىڭ زاڭ شىعارۋ جۇمىسىنا وڭ ىقپال ەتەدى. ءبىر سوزبەن ايتقاندا، كونستيتۋتسيالىق سوت ادام قۇقىقتارىن قورعاۋ جۇيەسىنىڭ باستى تىرەگىنە اينالادى»، - دەگەن ەدى قاسىم- جومارت توقايەۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram