قايرات كەلىمبەتوۆ قىزمەتىنەن بوساتىلدى

None
استانا. قازاقپارات - مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن قايرات نەمات ۇلى كەلىمبەتوۆ «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىنىڭ باسقارۋشىسى لاۋازىمىنان بوساتىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

قايرات نەمات ۇلى 1969 -جىلى 28-قاڭتاردا الماتى قالاسىندا تۋعان.

م. لومونوسوۆ اتىنداعى ماسكەۋ مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىن، قازاق مەملەكەتتىك باسقارۋ اكادەمياسى جانىنداعى نارىق ينستيتۋتىن، دجوردجتاۋن ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ (ا ق ش، ۆاشينگتون) ارناۋلى باعدارلاماسىن بىتىرگەن.

1996-1997 -جىلدارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى جانىنداعى جوعارى ەكونوميكالىق كەڭەس حاتشىلىعىنىڭ اعا ساراپشىسى، قازاقستان رەسپۋبليكاسى ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ اگەنتتىگىنىڭ دەپارتامەنت ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى، ديرەكتورى. 1997-1998 -جىلدارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە رەفورما اگەنتتىگىنىڭ دەپارتامەنت ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى. 1998-1999 -جىلدارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ ءبولىم مەڭگەرۋشىسى. 1999-2001 -جىلدارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءبىرىنشى قارجى ۆيتسە- ءمينيسترى.

2001-2002 -جىلدارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءبىرىنشى قارجى ۆيتسە- ءمينيسترى. 2002-2006 -جىلدارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەكونوميكا جانە بيۋدجەتتىك جوسپارلاۋ ءمينيسترى. 2006-2008 -جىلدارى - «قازىنا» ورنىقتى دامۋ قورى» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى. 2008 -جىلى قاڭتاردىڭ 23-ىندە مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى بولىپ تاعايىندالدى. 2008 -جىلعى قازاننىڭ 13 ىنەن - «سامۇرىق- قازىنا» ۇلتتىق ءال- اۋقات قورى» ا ق باسقارما ءتوراعاسى.

2011 -جىلعى ساۋىردەن – ق ر ەكونوميكا جانە ساۋدا ءمينيسترى. 2012 -جىلعى 20-قاڭتاردا مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ق ر پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىنە تاعايىندالدى. 2013 -جىلدىڭ قازانىنان ق ر ۇلتتىق بانكىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىن اتقاردى.

2015 -جىلعى جەلتوقسان ايىنان باستاپ - «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىنىڭ جەتەكشىسى. 2020-2022 -جىلدارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە رەفورمالار اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى.

«قۇرمەت» وردەنىمەن (2005)؛ «پاراسات» وردەنىمەن (2010) ماراپاتتالعان.

سوڭعى جاڭالىقتار