قازاقستان حالقىنا قورى قاڭتار وقيعاسىنان زارداپ شەككەندەرگە قانشا كومەك كورسەتتى

None
استانا. قازاقپارات - «قازاقستان حالقىنا» قوعامدىق قورى قايعىلى قاڭتار وقيعالارى بارىسىندا زارداپ شەككەن 540 ادامعا جالپى سوماسى 2 ميلليارد 112 ميلليون تەڭگەگە قايىرىمدىلىق كومەك كورسەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات اتالعان قوردىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

اتاپ ايتقاندا:

- قازا تاپقان 19 اسكەري قىزمەتشىنىڭ، ىشكى ىستەر جانە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنىڭ وتباسىلارىنا - 133 ميلليون تەڭگە (7 ميلليون تەڭگەدەن)؛

- اۋىر جاراقات العان 111 اسكەري قىزمەتشىگە، ىشكى ىستەر جانە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنە - 333 ميلليون تەڭگە (3 ميلليون تەڭگەدەن)؛

- قازا تاپقان اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ، ىشكى ىستەر ورگاندارى مەن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ورگاندارى قىزمەتكەرلەرىنىڭ وتباسىلارىنداعى 23 كامەلەتكە تولماعان بالاعا - 46 ميلليون تەڭگە ء(اربىر كامەلەتكە تولماعان بالاعا 2 ميلليون تەڭگەدەن)؛

- قاڭتار وقيعالارىنىڭ كەزدەيسوق قۇربانى بولعان ق ر 135 ازاماتىنىڭ وتباسىلارىنا - 945 ميلليون تەڭگە (7 ميلليون تەڭگەدەن)؛

- كەزدەيسوق قۇربان بولعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قازا تاپقان ازاماتتارىنىڭ وتباسىلارىنداعى 101 كامەلەتكە تولماعان بالاعا - 202 ميلليون تەڭگە ء(اربىر كامەلەتكە تولماعان بالاعا 2 ميلليون تەڭگەدەن)؛

- اتىس قارۋىنان زارداپ شەككەن جانە جابىرلەنۋشى دەپ تانىلعان 138 اۋىر جارالانعان كامەلەتكە تولعان ازاماتتارعا - 414 ميلليون تەڭگە (3 ميلليون تەڭگەدەن)؛

- قاڭتار وقيعاسى كەزىندە جاراقات العان 13 بالانىڭ وتباسىلارىنا - 39 ميلليون تەڭگە (3 ميلليون تەڭگەدەن).

قور سايتىندا قايىرىمدىلىق كومەك العان ازاماتتاردىڭ ءتىزىمى جاريالانعان.

قازا تاپقان جانە اۋىر جارالانعان اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ، ىشكى ىستەر جانە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ورگاندارى قىزمەتكەرلەرىنىڭ، سونداي-اق قازا تاپقانداردىڭ وتباسىلارىندا قالعان كامەلەتكە تولماعان بالالاردىڭ تىزىمدەرىن قورعا وسى ۆەدومستۆولاردىڭ ورتالىق اپپاراتتارى ۇسىندى.

بۇل رەتتە قور قازا تاپقان اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ، ىشكى ىستەر جانە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ورگاندارى قىزمەتكەرلەرىنىڭ وتباسىلارىنا؛ اۋىر جارالانعان اسكەري قىزمەتشىلەرگە، ىشكى ىستەر جانە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ورگاندارى قىزمەتكەرلەرىنە جانە جارالانعان بالالاردىڭ وتباسىلارىنا (كامەلەتكە تولماعان بالالار) قايىرىمدىلىق كومەك كورسەتۋدى تولىق اياقتادى.

كەزدەيسوق قۇربان بولعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قازا تاپقان ازاماتتارىنىڭ وتباسىلارىنداعى كامەلەتكە تولماعان بالالاردىڭ (2022 -جىلدىڭ 9-قاڭتارداعى جاعداي بويىنشا 18 جاستان اسپاعان) تىزىمدەرى ق ر قازا تاپقان ازاماتتار بويىنشا قۇجاتتار جيناۋ بارىسىندا قالىپتاستىرىلدى.

بۇگىنگى تاڭدا قور قاڭتار ايىنداعى وقيعالاردىڭ كەزدەيسوق قۇربانى بولعان ق ر قازا تاپقان ازاماتتارىنىڭ 12 وتباسىنا جانە اتىس قارۋىنان زارداپ شەككەن جانە جابىرلەنۋشى دەپ تانىلعان 131 اۋىر جارالانعان كامەلەتكە تولعان ازاماتتارعا قايىرىمدىلىق كومەك كورسەتۋدى جالعاستىرۋدا.

سونىمەن قاتار، ق ر باس پروكۋراتۋراسى وبلىستاردىڭ، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ جانە استانانىڭ اكىمدىكتەرىمەن بىرلەسىپ، قورعا اتىس قارۋىنان زارداپ شەككەن ق ر اۋىر جاراقات العان كامەلەتكە تولعان ازاماتتارى بويىنشا قاجەتتى قۇجاتتاردى جيناۋعا كومەك كورسەتۋدە.

سوڭعى جاڭالىقتار