كەيىنگى تاۋلىكتە كوروناۆيرۋس جۇقتىرعاندار سانى كۇرت ءوستى

None
استانا. قازاقپارات - وتكەن تاۋلىكتە 211 ادامنان كوروناۆيرۋس انىقتالىپ، 8 ادام اتالمىش دەرتتەن ساۋىعىپ كەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

6-قاڭتارداعى مالىمەت بويىنشا، 2589 ادام كوروناۆيرۋس ينفەكسياسىنان (-2410+ جانە 179 ك ۆ ي-) ەمدەلىپ جاتىر. ولاردىڭ ىشىندە 283 پاتسەنت ستاتسيوناردا، 2306 ناۋقاس امبۋلاتوريالىق دەڭگەيدە ەم قابىلداۋدا.

ك ۆ ي+، ك ۆ ي- شالدىققانداردىڭ اراسىندا:

• 12 ادامنىڭ جاعدايى اۋىر،

• 5 پاتسيەنتتىڭ جاعدايى وتە اۋىر،

• 3 ناۋقاس جاساندى تىنىس الۋ اپپاراتىندا جاتىر.


سوڭعى جاڭالىقتار
telegram