ۇزاق جىلداردان بەرى العاش رەت ۇلتتىق قورعا تۇسكەن ءتۇسىم شىعىننان اسىپ ءتۇستى

None
استانا. قازاقپارات - 2022 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ۇلتتىق قورعا مۇنايدان 6,4 تريلليون تەڭگە تابىس تۇسكەن. بۇل تۋرالى ق ر قارجى مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

مىسالى، 2021 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ۇلتتىق قورعا مۇناي- گازدان 2,6 تريلليون تەڭگە تۇسكەن (2022 -جىلى 6,4 تريلليون تەڭگە) .

2022 -جىلدىڭ 1-قاڭتارىندا ۇلتتىق قور قاراجاتى 28 تريلليون تەڭگە بولسا، 2023 -جىلدىڭ قاڭتارىنداعى جاعداي بويىنشا - 28,6 تريلليون تەڭگە نەمەسە $61 ميلليارد.

ۇزاق جىلدار بويى العاش رەت ءتۇسىم (6,5 تريلليون تەڭگە) شىعىننان (4,6 تريلليون تەڭگە) استى.

ءتىپتى تەرىس كىرىس (مينۋس 1,4 تريلليون تەڭگە) جىل بويىنشا قورىتىندى سانعا اسەر ەتكەن جوق (پليۋس 613 ميلليارد تەڭگە).

مىسالى، ءبىر جىل بۇرىن جيىنتىق تابىس 1,7 تريلليون تەڭگە (پليۋس) بولىپ، شىعىن 1,4 تريلليون تەڭگەنى (مينۋس) قۇراعان ەدى.


سوڭعى جاڭالىقتار