باس پروكۋرور سامات ابىشكە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى

None
استانا. قازاقپارات - ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ بۇرىنعى ءبىرىنشى ورىنباسارى سامات ابىشتەن كۋاگەر رەتىندە جاۋاپ الىندى.

بۇل تۋرالى ق ر باس پروكۋرورى بەرىك اسىلوۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن بولعان باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا تىلشىلەر باس پروكۋروردان قاڭتار وقيعاسى بويىنشا سامات ءابىشتىڭ (ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ بۇرىنعى ءبىرىنشى ورىنباسارى) قاڭتار وقيعاسىنا قاتىسى بولۋ مۇمكىندىگى تۋرالى سۇرادى.

ءوز كەزەگىندە بەرىك اسىلوۆ قاڭتار وقيعاسى بويىنشا قىلمىستىق ىستەر تەرگەلىپ جاتقانىن ايتتى.

«سونىمەن قاتار، مەملەكەتكە وپاسىزدىق جاساۋ جانە بيلىكتى باسىپ الۋ بولىگىندەگى قىلمىستىق ءىستى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى تەرگەدى. جالپى، قاڭتار وقيعاسى بويىنشا تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر. جاۋاپكەرشىلىك تۋرالى ماسەلە قىلمىستىق ءىس اياقتالعاننان كەيىن بەلگىلى بولادى»، - دەدى باس پركۋرور.

وسى ورايدا ول س. ءابىش تەرگەۋ امالدارى كەزىندە كۋاگەر رەتىندە شاقىرىلعانىن ايتتى.

«ودان تەك كۋاگەر رەتىندە جاۋاپ الىندى. تەك كۋاگەر مارتەبەسى بار»، - دەدى بەرىك اسىلوۆ.

سونىمەن قاتار، كارىم ءماسىموۆ قاڭتار وقيعاسىنىڭ باستى ۇيىمداستىرۋشىلارىنىڭ ءبىرى ەكەنى ايتىلدى.

بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، 2021-جىلى قاڭتاردا سامات ساتىبالدى ۇلى ءابىش قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى لاۋازىمىنان بوساتىلدى.


سوڭعى جاڭالىقتار
telegram