استانادان پاۆلودار جانە تەمىرتاۋعا باراتىن جولدار اشىلدى

None
استانا. قازاقپارات - اۋا رايىنىڭ تۇراقتالۋىنا بايلانىستى استانانى باسقا قالالارمەن جالعايتىن ءبىرقاتار جولدار اشىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

4- قاڭتار كۇندىز رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «استانا-ەرەيمەنتاۋ-شىدەرتى» تاسجولىنىڭ استانا قالاسى مەن پاۆلودار وبلىسى ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە، ياعني 16-200 شاقىرىم ارالىعىندا اۆتوكولىكتىڭ بارلىق ءتۇرىنىڭ قوزعالىسىنا رۇقسات بەرىلدى.

سونداي-اق 4- قاڭتار، كەشكى 17.00 دەن باستاپ رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار ەكاتەرينبۋرگ-الماتى اۆتوجولىنىڭ 1291-1426 شاقىرىم ارالىعى اشىلدى.

بۇل - استانا قالاسى مەن تەمىرتاۋ اراسىن جالعايتىن جول.

سوڭعى جاڭالىقتار