استاناداعى «بارىس» سپورت كەشەنى ماڭىندا كونكي تەبۋگە تىيىم سالىندى

None
استانا. قازاقپارات - استانادا قۇتقارۋشىلار «بارىس» سپورت كەشەنىنىڭ ماڭىندا كونكي تەبۋگە تىيىم سالدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

استانا قالاسىنىڭ توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى «بارىس» سپورت كەشەنىنىڭ ماڭىندا كونكي تەبۋگە تىيىم سالدى.

«اۋا رايىنىڭ كۇرت وزگەرۋىنە، مۇزدىڭ ەرۋىنە بايلانىستى ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا الماتى اۋدانى اقبۇلاق وزەنىنىڭ «بارىس» سپورت كەشەنىنىڭ بويىنداعى («قازاقستان» سپورت كەشەنىنىڭ جانىندا) سۋ ايدىندارىندا كونكي تەبۋگە تىيىم سالىناتىنىن ەسكەرتەدى. ازاماتتاردان توتەنشە وقيعالاردى بولدىرماۋ ماقساتىندا ەسكەرتۋلەردى تىڭداۋدى سۇرايمىز. وزىڭىزگە جانە جاقىندارىڭىزعا ساق بولىڭىز!» - دەلىنگەن حابارلامادا.


سوڭعى جاڭالىقتار