قىتايداعى ايتىسكەر اقىن جامالقان قاراباتىر قىزى دۇنيەدەن وزدى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات- قىتاي ەلىندە تۇراتىن قانداسىمىز بەلگىلى اقىن، ايتىس ساحناسىنىڭ تارلانبوزى جامالقان قاراباتىر قىزى 81 جاسىندا دۇنيەدەن ءوتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

ايتىسكەر اقىن جامالقان قاراباتىر قىزى - 1940 -جىلى ق ح ر شىنجاڭ ولكەسىنىڭ تارباعاتاي ايماعىنداعى جايىر تاۋىندا تۋعان. ول شىڭجاڭداعى قازاقتاردىڭ ايتىس ونەرىنىڭ كوشىن باستاۋشى، بۇرىنعى وتكەن اقىنداردا كوپ ۇشىرايتىن جۇمباق ايتىس ءتۇرىن قايتا تۇلەتىپ، كەيىنگى بۋىنعا وزىندىك ۇلگى كورسەتە بىلگەن اقىن. ول ءار جىلدارى قاتىسقان الامان ايتىستاردا باس جۇلدەنى 18 مارتە جەڭىپ العان ايتىس اقىندارىنىڭ ۇستازى. سونىمەن بىرگە اقىن اۋىز ادەبيەتى جانە ونىڭ ايىرىم تۇرلەرىن زەرتتەۋگە دەن قويعان. جامالقان قاراباتىر قىزى «ايتىس جانە مەنىڭ ارىپتەستەرىم»، «بەردىحان قانداي اقىن»، «اۋىز ادەبيەتىندەگى ايەلدەردىڭ ورنى»، «كوركەمدىك پەن شەشەندىك»، «جوقتاۋلار نەنى ايتادى»، «ايتىستىڭ مىنەزى»، «بەسىك جىرىنىڭ بەلگىسى»، «اۋىل اۋەندەرى»، «جىر نوسەرى» سەكىلدى كوپتەگەن سىن- زەرتتەۋ ەڭبەكتەرىنىڭ اۆتورى.


سونداي- اق اۋداندىق، وبلىستىق اقىندار ايتىسىن ۇيىمداستىرۋ جۇمىستارىمەن اينالىسقان. جوعارى وقۋ ورىندارىندا اشىلعان اقىندار سىنىپتارىنا ايتىس ونەردىڭ ءار قىرىنان ارناۋلى ساباقتار بەرگەن. سوڭعى جىلدارى اقىننىڭ ەڭبەكتەرى قىتاي تىلىنە اۋدارىلىپ، كىتاپ بولىپ شىقتى.

اۆتور: باقىتجول كاكەشسوڭعى جاڭالىقتار
telegram