رەسەيدەگى قازاق بالالارى اقتوبەگە كەلىپ، انا ءتىلىن ۇيرەنىپ كەتتى

None
None
اقتوبە. قازاقپارات - اقتوبە وبلىسىنىڭ اكىمى وڭداسىن ورازالين «انا ءتىلى الەمى» حالىقارالىق ءتىل لاگەرىندە دەمالىپ جاتقان بالالارمەن جانە ولاردىڭ اتا- انالارىمەن كەزدەستى.

رەسەيدە تۇراتىن قازاق بالالارى انا ءتىلىن ۇيرەنىپ، سالت- داستۇرمەن تانىسىپ كەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

حالىقارالىق ءتىل لاگەرى اقتوبە جانە ورىنبور وبلىستارىنىڭ اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم اياسىندا ۇيىمداستىرىلدى. نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىندە اشىلعان لاگەردە رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ سانكت- پەتەربۋرگ، ورسك قالالارىندا، ورىنبور، ساراتوۆ، ومبى جانە چەليابى وبلىستارىندا، التاي، تاتارستان رەسپۋبليكالارىندا تۇراتىن ەتنيكالىق قازاق وتباسىلارىنان شىققان وتىز بالا دەمالدى. جۇزدەسۋ بارىسىندا وبلىس اكىمى بالالارمەن تىلدەسىپ، ەكى ءوڭىردىڭ ءبىلىم سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق جالعاساتىنىن ءوتاپ ءوتتى.

«كوڭىلدى دەمالىس ۇيىمداستىرۋمەن قاتار باستى مىندەت سىزدەرگە قازاق تىلىندە كۇندەلىكتى قولدانىلاتىن قاراپايىم سوزدەردى ۇيرەتۋ، انا ءتىلىن ۇيرەنۋگە كومەكتەسۋ بولدى. بۇل تەك باسى عانا. ەكى ءوڭىر اراسىنداعى ءبىلىم سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق ءارى قاراي جالعاساتىن بولادى. مەن سىزدەرمەن، سىزدەردىڭ اتا- انالارىڭىزبەن سىزدەردىڭ تىلەك- ۇسىنىستارىڭىزدى تىڭداۋ ءۇشىن كەزدەسدىم»، - دەدى وڭداسىن ورازالين.

«قازاق ءتىلى» حالىقارالىق ورتالىعىنىڭ ورىنبورداعى وكىلدىگىنىڭ ءتورايىمى ساۋلە تايكەشوۆا مەن اتا- انالار وبلىس باسشىلىعىنا نازار اۋدارىپ، وسى جوبانى قولداعانى ءۇشىن ريزاشىلىقىن ءبىلدىردى. ءوز كەزەگىندە لاگەرگە قاتىسۋشىلار تاريحي وتانىنا ساپاردىڭ ماڭىزى زور ەكەنىن جانە كوپ اسەر قالدىرعانىن ايتتى. بالالار لاگەردە وتكەن دەمالىستارى جايىندا قازاق تىلىندە باياندادى.

لاگەردىڭ 12 كۇنگە جوسپارلانعان باعدارلاماسى وقيعاعا تولى بولدى. قازاق ءتىلىن ۇيرەتۋگە، قازاق حالقىنىڭ سالت- داستۇرلەرىمەن تانىستىرۋعا باسىمدىق بەرىلدى. بالالار ۇلتتىق قولدانبالى ونەردىڭ قىر- سىرىن، دومبىرا تارتۋدى، جىلقىعا ءمىنۋدى، ۇلتتىق ويىندار ويناۋدى ۇيرەندى. بۇدان بولەك، مادەني شارالارعا، وڭىردەگى كيەلى ورىندارعا جانە ت. ب. ساياحات ۇيىمداستىرىلدى. سەنبىدە بالالار مارتوك اۋدانىنىڭ كورىكتى جەرلەرىن تاماشالاپ، كەيىن ۇيىنە قايتادى.

كەزدەسۋ سوڭىندا وبلىس اكىمى بالالارعا ەستەلىك اشىق حات پەن كادەسىيلار تابىس ەتىپ، ءارى قاراي انا تىلدەرىن ۇيرەنۋدە تابىس تىلەدى.

سوڭعى جاڭالىقتار