مينيستر قازىرگى كوروناۆيرۋسپەن اۋىرعاندارىڭ كوپشىلىگى قانداي ادامدار ەكەنىن ايتتى

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - قازىرگى تاڭدا كوروناۆيرۋسپەن اۋىرىپ ەمحاناعا تۇسكەندەردىڭ ىشىندە رەۆاكسيناتسيا ۋاقىتى ءوتىپ كەتكەندەر كوپ.

حالىقارالىق نەيروحيرۋرگيا فورۋمىنىڭ كۋلۋارىندا ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اجار عينيات وسىنداي مالىمەت ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«قازىرگى كەزدە تۋريزمنىڭ جاندانۋىنا بايلانىستى، بالالاردىڭ جازعى دەمالىسقا، قازاقستاندىقتاردىڭ شەتەلدەرگە شىعىپ جاتقانىنا نەمەسە وڭىرلەر اراسىنداعى ميگراتسياعا بايلانىستى بۇل اۋرۋ اۋامەن تارالاتىن ۆيرۋستىق ينفەكتسيا بولعاندىقتان كەڭىنەن تارالۋ قاۋپى بار. سوندىقتان بۇكىل قازاقستاندىقتاردان دەر كەزىندە ۆاكسيناتسيا نەمەسە رەۆاكسيناتسيا الىپ، وزدەرىنىڭ دە دەنساۋلىقتارىن قورعاپ ءجۇرۋىن سۇرايمىز»، - دەي كەلە، اجار عينياات الماتى مەن نۇر-سۇلتانداعى احۋالعا ەرەكشە توقتالدى.

«الماتى، نۇر-سۇلتان قالالارىندا تىركەلىپ جاتقان اۋرۋلاردىڭ انامنەزىن قاراساق، 80 پايىزى رەۆاكسيناتسيانىڭ ۋاقىتى كەلگەن ازاماتتار نەمەسە ۆاكتسيناتسيا الماعاندار ەكەنىن بايقاپ وتىرمىز. سوندىقتان دەنساۋلىقتارىڭىزدى قورعاپ، وزدەرىڭىزدىڭ ەمحانالارىڭىزعا بارىپ، ەكپە العاندارىڭىز ءجون. قازىرگى تاڭدا بىزدە ۆاكتسينانىڭ قاجەتتى تۇرلەرىنىڭ ءبارى بار»، - دەدى مينيستر. اتالمىش شارادا دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى قازاقستاندا ماسكا رەجيمىن ەنگىزۋ ىقتيمالدىعى تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى.


سوڭعى جاڭالىقتار
telegram