قاڭتار وقيعاسىندا ۇرلانعان قارۋدىڭ كوپ بولىگى تابىلماي جاتىر

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - قاڭتار وقيعاسىندا ۇرلانعان قارۋدىڭ كوپ بولىگى تابىلماي جاتىر.

بۇل تۋرالى ق ر ءى ءى م تەرگەۋ دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى سانجار ءادىلوۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«ۇرلانعان قارۋدىڭ اۋقىمدى بولىگى ءالى دە زاڭسىز اينالىمدا. بارلىعى - 2113 بىرلىك. ونىڭ ىشىندە - ازاماتتىق قارۋدىڭ 1300 بىرلىگى مەن 813 تابەلدى قارۋ. ىشكى ىستەر ورگاندارى ەلىمىزدە زاڭدىلىقتى جانە قۇقىق ءتارتىبىن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا جۇمىستى جالعاستىرۋدا»، - دەدى سانجار ءادىلوۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندەگى بريفينگ بارىسىندا.

ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، قاڭتار وقيعاسى كەزىندە زارداپ شەككەن ازاماتتارعا وتەماقى تولەۋدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن بارلىق كۇش جۇمسالىپ جاتىر.

«ادال ازاماتتاردى قاڭتار وقيعالارىنا قاتىستى كەز كەلگەن اقپاراتتى ىشكى ىستەر ورگاندارىنا حابارلاۋعا، ال قارۋدى تاپقان جاعدايدا ونى ەرىكتى تۇردە تاپسىرۋعا تاعى دا شاقىرامىز»، - دەدى ول.

سوڭعى جاڭالىقتار