قازاقستانداعى وزگە ۇلت وكىلدەرىنىڭ ۇلەسى قانداي

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگى قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ 2026 -جىلعا دەيىنگى دامۋ تۇجىرىمداماسىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

مينيسترلىك ۇسىنعان قۇجاتتا جىل باسىنداعى دەرەكتەر بويىنشا قازاقستان حالقىنىڭ سانى 19 ميلليون 122 مىڭ ادامدى قۇراعان. ونىڭ باسىم بولىگى، ياعني 69 پايىزدان استامى قازاق ۇلتىنىڭ وكىلدەرى.

«2022 -جىلعى 1- قاڭتارداعى جاعداي بويىنشا ەلىمىزدەگى ەڭ كوپ ۇلت وكىلى - قازاقتار. قازاقتار (%69,03)، ورىستار (%18,47)، وزبەكتەر (%3,29)، ۇيعىرلار (%1,5)، ۋكرايندار (%1,3)، تاتارلار (%1,06)، نەمىستەر (%0,92)، تۇرىكتەر (%0,61)، كارىستەر (%0,57)، ازەربايجاندار (%0,61)، دۇنگەندەر (%0,40)، بەلورۋستار (0,28)، تاجىكتەر (0,27)، كۇردتەر (0,25)، شەشەندەر (0,18)، پولياكتار (0,15)، باشقۇرتتار (0,09)، باسقا ەتنوس وكىلدەرى %1,04 - دى قۇرادى»، - دەلىنگەن دامۋ جوسپارى باياندالعان قۇجاتتا.

ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، 2018-2021 -جىلدار ارالىعىندا ءبىرشاما دەموگرافيالىق ءوسىم بايقالعان. اتاپ ايتقاندا، سوڭعى ءۇش جىلدا ەلدەگى حالىقتىڭ سانى % 2,6 - عا ارتتى.

اۆتور: ءاليحان اسقار

سوڭعى جاڭالىقتار