جارىڭىز اشۋلانباۋ ءۇشىن نە ىستەۋ كەرەك؟

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - ءاربىر ەر ادام ءوزىنىڭ مىنەز- قۇلقىمەن، ادەتىمەن، ومىرگە دەگەن كوزقاراسىمەن ەرەكشەلەنەدى.

ايەلى كۇيەۋىنىڭ نەنى ۇناتاتىنىن، نەنى ۇناتپايتىنىن ءبىلۋى ءتيىس. كۇيەۋىڭىزدىڭ كوڭىلىنەن شىعىپ، اراداعى سۇيىسپەنشىلىكتى ارتتىرۋ ءۇشىن نەنى ەستە ساقتاعان ءجون؟

بۇل تۋرالى mazhab.kz حابارلايدى.

اشتىق

جۇمىستان سوڭ: «...ءدامدى ءبىر نارسە دايىنداپ قويعان بولار» دەگەن ويمەن اسىعىپ ۇيىنە كەلگەن كۇيەۋى ەشتەڭە دايىندالماعانىن كورسە، البەتتە، اشۋلانادى. سوندىقتان، استى ۋاقىتىلى ءارى ءدامدى ەتىپ دايىنداساڭىز، جارىڭىزدىڭ كوڭىلىنەن شىعاسىز.

بالالارىنا، ءۇي شارۋاسىنا كوڭىل بولمەۋ

ەسىڭىزدە بولسىن، جينالماعان ءۇي، كۇتىم كورمەگەن بالالارىڭىزدى كورگەن جۇبايىڭىز ەكىنشى رەت ۇيگە اسىعىپ كەلۋى ەكىتالاي. وعان دايىندالماعان استى قوسىڭىز.

ىسىراپشىلدىق

جارىڭىزدىڭ ماڭداي تەرىمەن تاپقان تابىسىن وڭدى- سولدى جۇمساپ، بولماشى نارسەلەردى ساتىپ الساڭىز اشۋلانارى ءسوزسىز. نە نارسە بولسا دا كۇيەۋىڭىزبەن كەڭەسىڭىز.

جاقىندارىمەن رەنجىسۋ

جۇبايىڭىزدىڭ اتا- اناسى، اعا- اپكەسىمەن ءسوز تالاستىرىپ، ولاردى رەنجىتسەڭىز، جارىڭىزدىڭ جۇرەگىنە جارا سالدىم دەي بەرىڭىز. سوندىقتان تۋىستارىمەن ارا- قاتىناسىڭىز مەيلىنشە جاقسى بولعانى دۇرىس.


سوڭعى جاڭالىقتار