اسقار وماروۆ ۇكىمەت جۇمىسىنا جۇرتشىلىق پەن ب ا ق سىنىنىڭ سەبەپتەرىن اتادى

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ جۇمىسىن ب ا ق-تا كەڭىنەن تۇسىندىرۋگە ارنالعان تاقىرىپتار بويىنشا اقپاراتتار از بەرىلەدى.

بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ق ر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى اسقار وماروۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«قازىرگى ۋاقىتتا مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرمالارىن ورىنداۋ بويىنشا قر ۇكىمەتىنىڭ قىزمەتىنە جۇرتشىلىقتىڭ جوعارى قىزىعۋشىلىعى بايقالادى. الايدا جەكەلەگەن وزەكتى تاقىرىپتار بويىنشا تىركەلەتىن ازاماتتاردىڭ كەرى بايلانىسى كوبىنەسە تەرىس سيپاتقا يە بولادى»، - دەدى مينيستر. وسى رەتتە مينيستر جۇرتشىلىق پەن ب ا ق وكىلدەرى تاراپىنان سىننىڭ بولۋ سەبەپتەرىن اتادى. «بىرىنشىدەن، مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ جۇمىسىن ب ا ق-تا كەڭىنەن تۇسىندىرۋگە ارنالعان تاقىرىپتار بويىنشا اقپاراتتىڭ از بەرىلۋى. ەكىنشى، جەكە جانە زاڭدى تۇلعالاردىڭ، سونداي-اق ب ا ق- تىڭ رەسمي ساۋالدارى مەن سۇرانىستارىنا بەرىلەتىن جاۋاپتاردا تولىق اقپاراتتىڭ بولماۋى. ۇشىنشىدەن، ب ا ق-تا تۋىنداعان ماسەلەلەردى ءتۇسىندىرۋ بويىنشا بىلىكتىلىگى تومەن سپيكەرلەردى ۇسىنۋ. اقپاراتتىق-ءتۇسىندىرۋ جۇمىسىنىڭ ماڭىزدىلىعىن ەسكەرە وتىرىپ، اتالعان فاكتورلاردى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ جۇمىسىندا ەسكەرۋ قاجەت»، - دەدى اسقار وماروۆ.

اۆتور: مارلان جيەمباي


سوڭعى جاڭالىقتار
telegram