اسقار وماروۆ: ب ا ق سالاسىنىڭ كادرلىق الەۋەتىن ارتتىرۋعا ەرەكشە كوڭىل بولەمىز

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات – ق ر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ كادرلىق الەۋەتىن ارتتىرۋعا ەرەكشە كوڭىل بولەدى.

بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا اتالعان ۆەدومستۆونىڭ باسشىسى اسقار وماروۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«مەملەكەت باسشىسىنىڭ 2022 -جىلعى 16-ناۋرىزداعى جولداۋى اياسىندا بەرىلگەن تاپسىرماسىنا سايكەس ب ا ق سالاسىنداعى سالالىق زاڭنامانى جەتىلدىرۋ بويىنشا جۇمىستار جۇرگىزىلۋدە. قازىرگى ۋاقىتتا جۋرناليستىك قوعامداستىقپەن بىرگە جۇمىس توبى قۇرىلدى جانە ب ا ق-تى جەتىلدىرۋ بويىنشا كەشەندى جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر. مينيسترلىك سالانىڭ كادرلىق الەۋەتىن ارتتىرۋعا ەرەكشە كوڭىل بولەدى»، - دەدى مينيستر.

وسى رەتتە ول مەديا سالا ماماندارىن وقىتۋ بويىنشا 2020-2021 -جىلدارعا ارنالعان ارناۋلى جوسپار ازىرلەپ، ىسكە اسىرعانىن اتاپ ءوتتى.

«ارناۋلى جوسپاردى ىسكە اسىرۋ كەزەڭىندە: ءار ءتۇرلى سالانىڭ باعىتىنا ماماندانعان سالالىق جۋرناليستەردى دايارلاۋ بويىنشا ج و و- مەن مەموراندۋمدارعا قول قويىلدى؛ مۋلتيمەديالىق ءبىلىم بەرۋ جانە اقپاراتتىق پلاتفورما ىسكە قوسىلدى؛ 4 مىڭنان استام جۋرناليست مەديتسينالىق، ەكولوگيالىق، ءدىني جانە IT- سالالارىندا وقىتۋ كۋرستارىنان ءوتتى؛ جاڭا ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى ىسكە قوسىلدى»، - دەدى اسقار وماروۆ.

اۆتور: مارلان جيەمباي


سوڭعى جاڭالىقتار