دوللار مەن رۋبل تاعى دا قىمباتتادى

None
None
الماتى. قازاقپارات- قازاقستان قور بيرجاسىندا دوللار مەن رەسەي رۋبلىنىڭ تەڭگەگە شاققانداعى باعامى ءوستى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

ءدال قازىرگى ۋاقىتتا الماتىداعى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا رەسەي ۆاليۋتاسى 7,9 - 8,5 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر. ال نۇر-سۇلتاندا 7,85 - 7,95 تەڭگە ارالىعىندا قۇبىلىپ تۇر.

Kurs.kz دەرەكتەرى بويىنشا، نۇر-سۇلتانداعى ۆاليۋتا ايىرباستاۋ ورىندارىندا 1 دوللار 465- 469 تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر.

الماتىدا دوللار باعامى 468 - 474 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانۋدا.

23-ماۋسىمداعى كەشكى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا، دوللاردىڭ ورتاشا باعامى بىردەن 10,79 تەڭگەگە قىمباتتاپ 465,15 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ 24-ماۋسىمداعى رەسمي باعامى - 1 دوللارعا 464,81 تەڭگە.

سوڭعى جاڭالىقتار