پرەزيدەنتكە الەمدىك دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ سەزىنە دايىندىق بارىسى تۋرالى باياندالدى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆ پارلامەنت سەناتىنىڭ ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

قاسىم- جومارت توقايەۆقا ەلوردادا 14-15-قىركۇيەك ارالىعىندا وتەتىن الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ VII سەزىنە دايىندىق بارىسى جونىندە اقپارات بەرىلدى. فورۋمعا قاتىسۋشىلار پاندەميادان كەيىن ادامزاتتىڭ الەۋمەتتىك- رۋحاني دامۋىنداعى الەمدىك جانە ءداستۇرلى كونفەسسيا كوشباسشىلارىنىڭ ءرولىن تالقىلايدى. سەزگە جوعارى دەڭگەيدەگى ءدىني جانە رۋحاني كوشباسشىلار قاتىسادى دەپ جوسپارلانعان.

سەزد حاتشىلىعى فورۋمدى ۇيىمداستىرۋ جانە مازمۇنى جاعىنان جوعارى دەڭگەيدە وتكىزۋ ءۇشىن بەلسەندى جۇمىس ىستەپ جاتىر. ماۋلەن اشىمبايەۆ پارلامەنتتىڭ VII شاقىرىلىمداعى 2-سەسسياسىندا سەنات اتقارعان جۇمىستاردىڭ قورىتىندىسى جونىندە مالىمەت بەردى. قازىرگى ۋاقىتتا پارلامەنت 68 زاڭدى قابىلداپ، مەملەكەت باسشىسىنا جولدادى. سەنات دەپۋتاتتارى وسى سەسسيا بارىسىندا 18 زاڭ جوباسىنا باستاماشى بولعان. مەملەكەت باسشىسىنا كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار اياسىندا زاڭ شىعارۋ پروتسەدۋراسىن وڭتايلاندىرۋ ۇدەرىسى جونىندە اقپارات بەرىلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار