ارتسپورت باعدارلاماسى اياسىندا بالالار ءبىر عانا ۇيىرمەگە قاتىسا الادى

None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - سپورت سەكسيالارى مەن شىعارماشىلىق ۇيىرمەلەرىنىڭ باعاسى قايتا قاراستىرىلادى. بۇل تۋرالى ق ر مادەنيەت جانە سپورت ءمينيسترى داۋرەن ابايەۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«ءبىرىنشى - سپورت سەكسيالارى مەن شىعارماشىلىق ۇيىرمەلەرىنىڭ باعاسىن قايتا قاراستىرامىز. بۇل قادام باعدارلامانىڭ اۋقىمىن كەڭەيتەدى. ەكىنشى - مەملەكەتتىك سپورتتىق، شىعارماشىلىق جانە قوسىمشا ءبىلىم الۋ تاپسىرىستارىنىڭ اياسىندا سپورت سەكسيالارى مەن شىعارماشىلىق ۇيىرمەلەرىنە ءبىر عانا ءوتىنىش بەرۋ قاعيداسىن ەنگىزۋ»، - دەدى داۋرەن ابايەۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندەگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.

ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، قازىر ءبىر بالا مەكتەپتەگى سەكسياعا، «ارتسپورت» بويىنشا سەكسياعا جانە شىعارماشىلىق ۇيىرمەگە بارۋى مۇمكىن. «كوپشىلىكتى قامتۋ ماقساتىندا ءبىز تەك ءبىر سەكسيانى عانا ۇسىنامىز»، - دەدى مينيستر.

اۆتور: مارلان جيەمباي


سوڭعى جاڭالىقتار
telegram