سامات ءابىش قازاقستاندا - ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى

None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - تەرگەۋ امالدارى اياسىندا سامات ابىشتەن جاۋاپ الىنىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ق ر ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى اسقار ءامىرحانوۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

الايدا ول تەرگەۋ امالدارى بارىسىندا س. ءابىش كۇدىكتى نەمەسە كۋاگەر ەكەنىن ناقتىلامادى. ا. ءامىرحانوۆتىڭ ايتۋىنشا، تەرگەۋ ورگاندارى سامات ءابىشتى جاۋاپ بەرۋگە شاقىرتىپ ءجۇر.

«سامات ءابىش تەرگەۋ وربيتاسىندا. ول جاۋاپ بەرىپ جاتىر. ونىڭ ستاتۋسىن بىلمەيمىن جانە ول ءدال قازىر قازاقستاندا ەكەنىن بىلەمىن. س. ءابىشتى ءوزىم كورمەدىم. مەنىڭ ويىمشا، تەرگەۋ امالدارى ءجۇرىپ جاتىر. ول سوندا بولۋى كەرەك»، - دەدى اسقار ءامىرحانوۆ ماجىلىستە تىلشىلەر ساۋالىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.

بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بيىل قاڭتار ايىندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن سامات ساتىبالدى ۇلى ءابىش قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى لاۋازىمىنان بوساتىلدى.

اۆتور: رۋسلان عابباسوۆ


سوڭعى جاڭالىقتار
telegram