قىتايدىڭ وڭتۇستىگىن سۋ تاسقىنى جايلادى

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - قىتايدىڭ وڭتۇستىك ايماقتارىندا جاڭبىر تاعى سەلدەتىپ، سۋ تاسقىنى جالعاسۋدا.

گۋاڭشي ايماعىندا 3 مىڭعا جۋىق ءۇي قيراپ، تاعى 10 مىڭ عيمارات بۇلىنگەن. اپات اۋداندارىنان 145 مىڭنان اسا ادام ەۆاكۋاتسيالاندى. ال جياڭشي پروۆينتسياسىندا 500 مىڭ تۇرعىن جاپا شەگىپ، 400 مىڭنان اسا گەكتار ەگىستىك القاپ جارامسىز بولىپ قالدى.

جىجياڭدا وزەننىڭ تاسۋىنان ويپاڭدا ورنالاسقان مەكەندەر سۋ استىندا قالعان. گۋاندۋن پروۆينتسياسىندا دا وسىعان ۇقساس جاعداي. قازىر تابيعات اپاتى سالدارىمەن كۇرەس ءجۇرىپ جاتىر. ءبىراق قىتاي سۋ رەسۋرستارى مينيسترلىگى كەلەسى اپتادا وڭتۇستىك پروۆينتسيالاردا تاعى جاڭبىر جاۋاتىنىن ەسكەرتىپ وتىر.

www.24.kz

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram