مەكتەپ كىتاپحاناسىنا ەڭ كوپ الىنعان روماندار - «اباي جولى» مەن «ۇشقان ۇيا»

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - مەكتەپ كىتاپحاناسىنا ەڭ كوپ ساتىپ الىنعان كىتاپتار قاتارىندا مۇحتار اۋەزوۆتىڭ «اباي جولى» مەن باۋىرجان مومىش ۇلىنىڭ «ۇشقان ۇيا» رومانى تۇر.

بۇل تۋرالى ءبىلىم بەرۋ مازمۇنىن ساراپتاۋ رەسپۋبليكالىق عىلىمي- پراكتيكالىق ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى ەلدوس نۇرلانوۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«بۇگىنگى تاڭدا مەكتەپ كىتاپحانالارى قورىنىڭ تولىعۋىن كورىپ وتىرمىز. ونىڭ 89 پايىزىن كوركەم ادەبيەت قۇراسا، قالعان 11 پايىزىن دەرەكتى، فانتاستيكالىق جانە باسقا دا تۋىندىلار قۇراعان. ولاردىڭ ۇلەس سالماعىن الىپ قارايتىن بولساق، نەگىزىنەن باستاۋىش سىنىپتارعا، ودان كەيىن نەگىزگى ورتا سىنىپتارعا، سودان سوڭ جوعارى سىنىپتارعا تيەسىلى»، - دەدى ورتالىق باسشىسى وقۋ- اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ اپپارات جينالىسىندا.

ونىڭ دەرەگىنشە، مەكتەپ كىتاپحانالارىنىڭ كىتاپ قورى 2 ميلليون دانادان استام كىتاپپەن تولىققان.

«ساتىپ الىنعان كوركەم ادەبيەتتەردىڭ ىشىندە ەڭ تانىمالى قايسىسى دەيتىن بولساق، وندا «اباي جولى» ءبىرىنشى ورىندا تۇرعانىن كورەمىز. ەكىنشى ورىندا باۋىرجان مومىش ۇلىنىڭ «ۇشقان ۇيا» شىعارماسى، ودان كەيىن ابايدىڭ قارا سوزدەرى تۇرعانىن كورەمىز. الەم ادەبيەتىن الىپ قاراساق، مارك تۆەننىڭ «گەكلبەرري فيننىڭ باستان كەشكەندەرى»، ودان كەيىن پاۋلو كوەلونىڭ «الحيميك» شىعارماسى تۇر»، - دەدى ەلدوس نۇرلانوۆ.

اۆتور: مارلان جيەمباي

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram