پاۆلودار پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنە عالىم الكەي مارعۇلاننىڭ ەسىمى بەرىلەدى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - ءبىلىم بەرۋ، مادەنيەت مەكەمەلەرى، سونداي- اق ءبىرقاتار وبلىستارداعى كوشەلەر مەن باسقا دا نىساندار جاڭا اتاۋلار الادى.

بۇگىن، مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگىندە وتكەن وتىرىستا رەسپۋبليكالىق ونوماستيكا كوميسسياسى ءتيىستى شەشىمدى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات مينيسترلىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

اتاپ ايتقاندا، كوميسسيانىڭ قاراۋىنا مەملەكەتتىك ورگانداردان بارلىعى 182 ءوتىنىش كەلىپ تۇسكەن، ونىڭ ىشىندە ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگىنەن، اقمولا، اقتوبە، باتىس قازاقستان، جامبىل، قوستاناي، پاۆلودار، سولتۇستىك قازاقستان جانە تۇركىستان وبلىستارىنىڭ، سونداي- اق شىمكەنت قالاسىنىڭ اكىمدىكتەرى بار. سونىمەن قاتار كوميسسيا پاۆلودار پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنە عالىم الكەي مارعۇلاننىڭ ەسىمىن بەرۋ تۋرالى ۇسىنىستى قولدادى.

«قازىرگى ۋاقىتتا ونوماستيكا كوميسسياسى اۋقىمدى دا ماڭىزدى جۇمىستار اتقارىپ جاتىر. وزدەرىڭىز بىلەتىندەي، بۇرىن جاڭا وبلىستاردى اتاۋعا، قاپشاعاي اتاۋىن قونايەۆ دەپ وزگەرتۋگە جانە ت. ب. قاتىستى ماڭىزدى شەشىمدەر قابىلدانعان بولاتىن، مۇندا قارالعان ماسەلەلەر جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ پىكىرىن ەسكەرىپ، ءماسليحاتتاردىڭ شەشىمىمەن قابىلدانادى»، - دەپ اتاپ ءوتتى مادەنيەت جانە سپورت ءمينيسترى داۋرەن ابايەۆ.

وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا كوميسسيا مۇشەلەرى نىسانداردى قايتا اتاۋ تۋرالى ۇسىنىسقا وڭ قورىتىندى بەردى. جاقىن ارادا كوميسسيانىڭ قورىتىندىسى دايىندالىپ، زاڭناماعا سايكەس جۇمىستاردى جۇرگىزۋ ءۇشىن ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگاندارعا جىبەرىلەدى.

سوڭعى جاڭالىقتار