يزرايل اسكەرىنىڭ دجەنين قالاسىنداعى رەيدى كەزىندە ءۇش پالەستيندىك كوز جۇمدى

None
None
اممان. قازاقپارات - يوردان وزەنىنىڭ باتىس جاعالاۋىنداعى دجەنين قالاسىندا وتكەن يزرايل اسكەرىنىڭ رەيدى كەزىندە ءۇش پالەستيندىك كوز جۇمىپ، 10 ادام جارالاندى.

بۇل تۋرالى «قازاقپارات» ءتىلشىسى WAFA اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.

يزرايل قاۋىپسىزدىك كۇشتەرى دجەنين قالاسىنىڭ شىعىسىندا كەلە جاتقان كولىككە وق جاۋدىرىپ، ءۇش ادامدى ولتىرگەن دەپ حابارلاندى.

بۇل وقيعادان كەيىن جەرگىلىكتى تۇرعىندار مەن يزرايل ساربازدارى اراسىندا قارۋلى قاقتىعىستار بولدى. 10 ادام جاراقات الدى، ولار مەديتسينالىق كومەك الۋ ءۇشىن اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى.

يزرايل اسكەرى دجەنيندە ەكى جەردە قارۋ-جاراق ىزدەۋ ماقساتىنداعى ارنايى وپەراتسيا جۇرگىزگەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى France24.

«ساربازدار ءبىرىنشى ورىنعا كەلگەندە، ولارعا وق اتىلعان. سوندىقتان، ەكىنشى جەرگە بارا جاتقاندا جول بويىنداعى كۇدىكتى اۆتوكولىكتى كورىپ، جاۋاپ رەتىندە شارا قولدانعان»، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.

WAFA كەلتىرگەن پالەستينا ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ورتالىقتىڭ مالىمەتىنشە، جىل باسىنان بەرى يزرايل كۇشتەرى «يەرۋساليمدى قوسا العانداعى وككۋپاتسيالانعان ايماقتاردا» 55 پالەستيندىكتى ولتىرگەن، ونىڭ ىشىندە 13 بالا مەن 5 ايەل بار.

سوڭعى جاڭالىقتار