بىرنەشە وڭىردە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - قازگيدرومەت 17 -ماۋسىمدا بىرنەشە وڭىردە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىك- باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، نايزاعاي كۇتىلەدى. جەل سولتۇستىك- باتىستان سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س كۇتىلەدى.

شىعىس قازاقستان وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا نايزاعاي كۇتىلەدى. جەل سولتۇستىك- باتىستان سوعادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىك- شىعىسىندا 15-20 م/س. وبلىستىڭ باتىسىندا توتەنشە ءورت ءقاۋپى ساقتالادى.

ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىك- باتىسىندا، ورتالىعىندا نايزاعاي، بۇرشاق كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا 15-20 م/س كۇتىلەدى.

17 - ماۋسىمدا تۇندە اقتوبە وبلىسىنىڭ باتىسىندا، كۇندىز وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا سولتۇستىك- باتىستان وڭتۇستىك- باتىسقا اۋىساتىن جەلدىڭ ەكپىنى 16 م/س كۇتىلەدى.

قىزىلوردا وبلىسىندا جەل سولتۇستىك- شىعىستان سوعادى، تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز وبلىستىڭ شىعىسىندا كۇشى 15-20 م/س كۇتىلەدى. كۇندىز 40 گرادۋس قاتتى ىستىق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باسىم بولىگىندە توتەنشە ءورت ءقاۋپى ساقتالادى. قىزىلوردا ق.: 17 -ماۋسىمدا توتەنشە ءورت ءقاۋپى ساقتالادى.

تۇركىستان وبلىسىنىڭ تاۋلارىندا نايزاعاي، داۋىل، سولتۇستىگىندە شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، تاۋلى اۋدانداردا 15-20 م/س.

پاۆلودار وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىڭدا نايزاعاي كۇتىلەدى. باتىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىڭدا كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س.

پاۆلودار ق.: 17 -ماۋسىمدا تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز نايزاعاي كۇتىلەدى.

تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز 17 - ماۋسىمدا قوستاناي وبلىسىنىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا نايزاعاي كۇتىلەدى. سولتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س جىلدامدىقپەن جەل سوعادى.


سوڭعى جاڭالىقتار
telegram