ديماشتىڭ اندەرى برازيليا راديوسىندا كۇن سايىن شىرقالىپ جاتىر

None
None
نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - برازيليانىڭ Correio 98 FM راديوسىنىڭ ەفيرىندە كۇن سايىن ديماش قۇدايبەرگەننىڭ اندەرى بەرىلىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى قازاقپارات dimashnews.com سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

بيىلعى مامىر ايىنان باستاپ راديوتىڭدارمانعا ديماشتىڭ «يا سكۋچايۋ پو تەبە» «و’كەي» جانە «S. O. S» كومپوزيتسيالارى ۇسىنىلىپ كەلەدى. برازيليانىڭ تانىمال Correio 98 FM راديوسى العاش رەت 1983 -جىلى ەفيرگە شىقتى.

راديوستانتسيانىڭ شتاب- پاتەرى كامپينا- گراندي قالاسىندا ورنالاسقان. راديوجۇرگىزۋشىلەر ديماشتى ۇلكەن ۆوكالدىق دياپازونى بار ءانشى رەتىندە تانىستىرىپ، ءارتىستىڭ ءتۇرلى مۋزىكالىق جانرلاردا جانە الەمنىڭ كوپتەگەن تىلدەرىندە ءان شىرقايتىنىن اتاپ وتەدى. د. قۇدايبەرگەن اندەرىنىڭ برازيليانىڭ ءىرى راديوستانتسياسىندا تاراتىلۋى Dimash Qudaibergen FC Brasil فان- كلۋبى جۇمىسىنىڭ ناتيجەسى. سونداي- اق وسى جوبا اياسىندا برازيليانىڭ تانىمال «extra» گازەتىندە ديماش پەن ونىڭ شىعارماشىلىعى تۋرالى بىرنەشە ماتەريال شىقتى.


سوڭعى جاڭالىقتار
telegram