تۇركيا قارا تەڭىز تۇبىمەن گاز قۇبىرىن توسەي باستادى

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - كوگىلدىر وتىن «ساكاريا» گاز كەن ورنىندا وندىرىلمەك.

ازىرگە گاز ايماققا رەسەي، ازەربايجان مەن يراننان يمپورتتالىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى «حابار 24».

تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعاننىڭ ايتۋىنشا، باستاپقىدا شامامەن 10 ميلليون تەكشە مەتر گاز وندىرىلەدى. جوسپاردا بۇل كورسەتكىشتى بىرتىندەپ ارتتىرۋ كوزدەلگەن.

ءوز ەلىنەن شىققان رەسۋرستى تۇركيا كەلەسى جىلدان باستاپ يگىلىگىنە جاراتپاق.

جۋىردا ەلدىڭ تابيعي رەسۋرستارى مەن ەنەرگەتيكا ءمينيسترى قارا تەڭىزدەن شىققان گاز قاجەتتىلىكتىڭ تورتتەن ءبىر بولىگىن قامتيتىنىن ايتقان ەدى.


سوڭعى جاڭالىقتار
telegram