دوللار باعاسى ارزانداپ بارادى

None
None
الماتى. قازاقپارات - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىلارى بويىنشا، دوللاردىڭ تەڭگەگە شاققانداعى باعامى ءسال تومەندەدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

KASE قور نارىعىنداعى كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا، دوللار باعامى 0,42 تەڭگەگە ارزاندادى. ءبىر ا ق ش دوللارىنىڭ ورتاشا باعامى 435,92 تەڭگە.

ۇلتتىق بانكتىڭ 14- ماۋسىمداعى رەسمي باعامى - 1 دوللارعا 436,18 تەڭگە.

Kurs.kz مالىمەتىنشە، الماتىداعى اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە دوللاردىڭ ساتۋ باعامى 434,89 تەڭگە، ساتىپ الۋ - 439 تەڭگە.

ال نۇر-سۇلتان قالاسى بويىنشا ساتۋ باعامى 434,97 تەڭگەدەن بولسا، ال ساتىپ الۋ قۇنى - 437,15 تەڭگە.

سوڭعى جاڭالىقتار