مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگىنە قاراستى مەكەمە باسشىلارى تاعايىندالدى

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات – ق ر مادەنيەت جانە سپورت ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىمەن سپورت سالاسىنداعى ءبىرقاتار باعىنىستى ۇيىمداردىڭ باسشىلارى تاعايىندالدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات مينيسترلىكتىڭ رەسمي سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

ماراتبەك مىقتىبەكوۆ «سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسى» ر م ق ك ديرەكتورى قىزمەتىنە تاعايىندالدى. ماراتبەك مىقتىبەكوۆ 1981 -جىلى تۇركىستان وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. سامبو مەن دزيۋدودان حالىقارالىق دارەجەدەگى سپورت شەبەرى، سامبودان جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى الەم چەمپيونى، دزيۋدودان جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىنىڭ قازاقستان تاريحىنداعى ءبىرىنشى جۇلدەگەرى، قازاق كۇرەسىنەن سپورت شەبەرى. كوپ جىلدار بويى سپورت سالاسىندا ءتۇرلى لاۋازىمداردا، ونىڭ ىشىندە كۇرەس تۇرلەرى بويىنشا وليمپيادالىق دايارلاۋ ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى، دزيۋدو فەدەراتسياسىنىڭ ءبىرىنشى ۆيتسە-پرەزيدەنتى، ازيا بوكس كونفەدەراتسياسى اتقارۋشى ديرەكتورىنىڭ كەڭەسشىسى، قازاقستان بوكس فەدەراتسياسى پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى، قازاقستان بوكس فەدەراتسياسىنىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى قىزمەتىن اتقارعان.

باقداۋلەت ءسابيتوۆ «ۇلتتىق جانە ات سپورتى تۇرلەرى ورتالىعى» ر م ق ك ديرەكتورى بولىپ تاعايىندالدى. باقداۋلەت ءسابيتوۆ 1992 -جىلى 6-ساۋىردە وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. 2014 -جىلى ل. ن. گۋميلەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن. حالىقارالىق دارەجەدەگى سپورت شەبەرى، قازاقشا كۇرەس پەن سامبودان ازيا چەمپيونى.

«ەۋرازيا بارىسى» تۋرنيرىنىڭ ءۇش دۇركىن جەڭىمپازى، دزيۋدودان ەۋروپا كۋبوگىنىڭ يەگەرى، الەمدىك گران-پري جۇلدەگەرى. ءار جىلدارى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قازاقشا كۇرەس فەدەراتسياسى» قاۋىمداستىعىنىڭ باس ديرەكتورى، Qazaq kuresi قاۋىمداستىعىنىڭ دامۋ جونىندەگى ديرەكتورى جانە ت. ب. قىزمەتتەردى اتقارعان.

رىسبەك قىدىربەك «دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت جونىندەگى رەسپۋبليكالىق وقۋ- ادىستەمەلىك جانە تالداۋ ورتالىعى» ر م ق ك ديرەكتورى قىزمەتىنە تاعايىندالدى.

رىسبەك قىدىربەك 1962 -جىلى 14-شىلدەدە اقمولا وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. 1985 -جىلى قازاق پەداگوگيكا ينستيتۋتىن بىتىرگەن. 2004 -جىلى - ا. بايتۇرسىنوۆ اتىنداعى قوستاناي مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت فاكۋلتەتىن ءتامامداعان. ءار جىلدارى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۋريزم جانە سپورت جونىندەگى اگەنتتىگىندە، ق. مۇڭايتپاس ۇلى اتىنداعى رەسپۋبليكالىق سپورت ينتەرناتىنىڭ ديرەكتورى، وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسى دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسىنىڭ باسشىسى، قىسقى سپورت تۇرلەرى بويىنشا رەسپۋبليكالىق جوعارى سپورت شەبەرلىگى مەكتەبىنىڭ ديرەكتورى جانە ت. ب. قىزمەتتەردە بولعان.

ەرنار يبرايموۆ «رەسپۋبليكالىق سپورت كوللەدجى» ر م ق ك ديرەكتورى قىزمەتىنە تاعايىندالدى. ەرنار يبرايموۆ 1984 -جىلى 15-ناۋرىزدا جامبىل وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. م. ح. دۋلاتي اتىنداعى تاراز مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ تۇلەگى. 2011-2018 -جىلدارى جامبىل وبلىسىنىڭ وليمپيادا رەزەرۆىن دايارلاۋ ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى، 2018-2022 -جىلدارى - الماتى قالاسىنىڭ «شاڭىراق» شاعىن اۋدانىنداعى «رەسپۋبليكالىق مامانداندىرىلعان وليمپيادالىق رەزەرۆ مەكتەپ - ينتەرنات- كوللەدجى» ر م م ديرەكتورى قىزمەتىن اتقارعان.

مەدەت تورعايەۆ الماتى قالاسىنىڭ «شاڭىراق» شاعىن اۋدانىنداعى «وليمپيادا رەزەرۆىنىڭ رەسپۋبليكالىق مامانداندىرىلعان مەكتەپ- ينتەرنات- كوللەدجى» ر م م ديرەكتورى قىزمەتىنە تاعايىندالدى. مەدەت تورعايەۆ 1986 -جىلى 20-ناۋرىزدا الماتى وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. سپورت جانە تۋريزم اكادەمياسىنىڭ تۇلەگى. ەڭبەك جولىن سامبودان جاتتىقتىرۋشى- وقىتۋشىلىقتان باستاعان، سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى اگەنتتىگى مەن ق ر مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ قۇرىلىمدارىندا ۇلكەن جۇمىس تاجىريبەسى بار. تاعايىندالعانعا دەيىن 2017-2022 -جىلدار ارالىعىندا الماتى قالاسىنىڭ «شاڭىراق» شاعىن اۋدانىنداعى «وليمپيادا رەزەرۆىنىڭ رەسپۋبليكالىق مامانداندىرىلعان مەكتەپ- ينتەرنات- كوللەدجى» ر م م ديرەكتورىنىڭ سپورت جونىندەگى ورىنباسارى قىزمەتىن اتقارعان.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram