پاۆلودار وبلىسىندا رەسەي ازاماتتىعىن العان زەينەتكەر ەلدەن قۋىلدى

None
None
پاۆلودار. قازاقپارات - 71 جاستاعى ەر ادام قازاقستان ازاماتى بولا تۇرا رەسەي فەدەراتسياسى ازاماتتىعىن الىپ، زاڭنامادا بەلگىلەنگەن مەرزىم ىشىندە شەتەل ازاماتتىعىن العانىن ايتپاعان، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

بۇل تۋرالى پاۆلودار وبلىسى پوليسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمدەدى.

«ناۋرىز ايىنىڭ 29- كۇنى 71 جاستاعى ەر ادام قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتى بولا تۇرا، رەسەي فەدەراتسياسى ازاماتتىعىن الىپ، زاڭنامادا بەلگىلەنگەن مەرزىم ىشىندە شەتەل ازاماتتىعىن العانىن حابارلاماعان. ەر ادامنىڭ اتىنا ق ر ا ق ب ت ك 496-بابىنىڭ 2-بولىگى بويىنشا اكىمشىلىك ماتەريال جاسالدى. سوت ماتەريالدى قاراپ، شەتەل ازاماتىن ەلدەن شىعارۋ جونىندە شەشىم قابىلدادى»، - دەدى شارباقتى اۋدانى پوليسيا ءبولىمىنىڭ باستىعى ەرمەك ءالجانوۆ.

ايتا كەتەيىك، ق ر ا ق ب ت ك 496-بابىنىڭ 2-بولىگىنە سايكەس ەل ازاماتى شەتەلدىك ازاماتتىقتى الۋ تۋرالى فاكتىنى قازاقستان زاڭناماسىندا بەلگىلەنگەن مەرزىمدە حابارلاماسا 200 ا ە ك مولشەرىندە ايىپپۇل تولەيدى نەمەسە قازاقستان رەسپۋبليكاسى شەكاراسىنان شىعارىلادى.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram