قازاقستان فەرمەرلەرى اراسىندا قانداي تراكتورلار سۇرانىسقا يە

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - قازاقستاندا فەرمەلەر اراسىندا وتاندىق تراكتورلارعا سۇرانىس ارتىپ كەلەدى.

بۇل تۋرالى اۋىل شارۋاشىلىعى ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«2022-جىلدىڭ باسىنداعى مالىمەت بويىنشا ەلىمىزدە 147 مىڭ تراكتور، 38 مىڭ كومباين، 4743 تۇقىم سەبۋ كەشەنى جانە 77 مىڭ دانسەپكىش بار. بۇل رەتتە تراكتورلاردىڭ 80 پايىزى، كومبايننىڭ 72 پايىزىنىڭ قىزمەت ەتۋ مەرزىمى 15 جىلدان اسقان. بارلىق پاركتىڭ ورتاشا توزۋى دەڭگەيى - 76 پايىز»، - دەدى ا. ساپاروۆ سەناتتاعى دوڭگەلەك ۇستەل وتىرىسىندا.

سونىمەن قاتار ول اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن جاڭارتۋ كورسەتكىشىنە توقتالا كەلە، 2017-جىلى 103 ميلليارد تەڭگەگە 8,5 مىڭ تەحنيكا، ال 2021-جىلى 260 ميلليارد تەڭگەگە 17 مىڭ تەحنيكا ساتىپ الىنعانىن جەتكىزدى. ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، وتاندىق ماشينا جاساۋ دەڭگەيى ءوسىپ كەلەدى. «قازاگروقارجى» مالىمەتىنە قاراعاندا، 2021-جىلى وتاندىق اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن ساتىپ الۋ ۇلەسى جالپى دەڭگەيدە كومبايىندار بويىنشا 79 پايىزعا دەيىن، تراكتورلارعا قاتىستى 62 پايىزعا دەيىن ءوستى. تراكتورلاردىڭ كەيبىر مودەلدەرىنە سۇرانىس وندىرىستەن ارتىق بولدى. ەلىمىزدە قۇراستىرىلاتىن «كيروۆەتس»، «ۆەرساتايل»، «بەلارۋس» تراكتورلارى فەرمەرلەر اراسىندا ۇلكەن سۇرانىسقا يە»، - دەدى ايداربەك ساپاروۆ.

بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، ۆيتسە-مينيستر اگرارلىق تەحنيكا قۇنىنىڭ وسۋىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.

«اگرارشىلار تارىپىنان وتاندىق وندىرىستەگى اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىنا باعانىڭ كۇرت وسكەنى تۋرالى شاعىمدار ءتۇسىپ جاتىر. قازىرگى كەزدە وسى تەحينكانىڭ ەلەۋلى تۇردە قىمباتتاۋى بولىپ جاتىر، ونىڭ ىشىندە وتاندىق كاسىپورىنداردىڭ ونىمىنە دە قاتىستى. 2022-جىلدىڭ باسىندا وتاندىق زاۋىتتاردان شىعارىلعان اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىنىڭ قۇنى تراكتور مەن كومبايندار بويىنشا 2021-جىلمەن جىلمەن سالىستىرعاندا 13 تەن 24 پايىزعا دەيىن ءوستى»، - دەدى ا. ساپاروۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار