قىتايدا كوروناۆيرۋس ينفەكسياسىنىڭ جاڭا شتامى تابىلدى

None
None
نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - قىتايلىق دارىگەرلەر COVID-19 ىندەتىنىڭ جەڭىل تۇرىمەن اۋىراتىن ناۋقاستاردىڭ بىرىندە BA1.1. دەپ اتالاتىن كوروناۆيرۋستىڭ جاڭا شتامىن انىقتادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

Covid-19 تارالۋىنا جول بەرمەۋ جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق كوميسسياسىنىڭ مالىمەتتەرىنشە، جاڭا شتامم «وميكروننان» پايدا بولۋى مۇمكىن. وتكەن ول سەنبىدە شانحاي ماڭىنداعى قالادا تابىلدى جانە ءبىر كۇن بۇرىن قىتايدىڭ سولتۇستىگىندە پاتسيەنتتەن انىقتالعان ۆيرۋسقا ۇقساس.

جاڭا شتامنىڭ قانشالىقتى جۇقپالى ەكەندىگى جانە اۋرۋدىڭ قانشالىقتى ءجيى كەزدەسەتىنى ءالى بەلگىسىز.

«سونداي-اق، قانشا ادام جۇقتىرعانى دا بەلگىسىز. الدىن الا مالىمەتتەر بويىنشا، ول «وميكرون» شتامى سياقتى اۋرۋدىڭ اسيمپتوماتيكالىق اعىمىن تۋدىرۋى مۇمكىن. BA1.1. نۇسقاسىنا دا، وميكرونعادا قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا بار ۆاكسينالار مەن بۋستەرلەر جاقسى قورعانىش بولۋى مۇمكىن»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram