رەسەي سالعان قىرعىن گەنوتسيد دەپ مويىندالۋى ءتيىس – زەلەنسكي

None
None
نۇر-سۇلتان.قازاقپارات - ۋكراينا پرەزيدەنتى كيەۆ ماڭىنداعى اسكەري قاقتىعىس سالدارىنان قيراعان جانە تۇرعىندارى قىرىلعان بۋچا قالاسىنا باردى.

ۆلاديمير زەلەنسكي بۇدان كەيىن كرەملمەن كەلىسسوز جۇرگىزۋ قيىن بولاتىنىن ەسكەرتتى. سونداي- اق ول رەسەي اسكەرى سالعان قىرعىندى الەم گەنوتسيد دەپ مويىنداۋعا ءتيىس دەدى.

ۆلاديمير زەلەنسكي، ۋكراينا پرەزيدەنتى:

- ءبىر عانا بۋچانىڭ وزىندە 300 دەن استام ادام ازاپتالىپ، ولتىرىلگەنى بەلگىلى بولىپ وتىر. ءبىراق قالانىڭ بۇكىل اۋماعى ءالى تولىق تەكسەرىلىپ، بىتكەن جوق. سوندىقتان قۇرباندار قاتارى بۇدان دا كوپ بولۋى مۇمكىن. ازىرگە بۇل ءبىر عانا قالاداعى جاعداي. رەسەي اسكەرى باسىپ العان تاعى بىرنەشە ءىرى ەلدى مەكەن بار. جەرگىلىكتى تۇرعىندار باسقىنشىلار 80 جىل بۇرىن فاشيستەر جاساماعان ازاپتاۋعا كۋا بولعانىن ايتادى.

ۆ. نەبەنزيا: رەسەي ب ۇ ۇ- عا بۇلتارتپاس دالەل ۇسىنادى

كرەمل بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنە بۋچاداعى بەيبىت تۇرعىنداردى رەسەي قارۋلى كۇشتەرى ولتىرمەگەنى تۋرالى بۇلتارتپاس دالەل ۇسىنادى. بۇل تۋرالى رەسەيدىڭ حالىقارالىق قاۋىمداستىقتاعى ەلشىسى ۆاسيلي نەبەنزيا مالىمدەدى.

ۆاسيلي نەبەنزيا، رەسەيدىڭ ب ۇ ۇ- داعى ەلشىسى:

- بىزدە بۇلتارتپاس دالەلدەر بار. ولاردى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنە جاقىن ارادا ۇسىنامىز. وسىلايشا كيەۆ پەن باتىس ەلدەرىنىڭ جالعان سوزدەرىن اشكەرەلەيمىز. بۇل سوعىس. سوعىستا ءبارى بولادى. سوعىستا بەيبىت تۇرعىنداردىڭ دا قىرىلاتىنىن جوققا شىعارۋعا بولمايدى. بۇل ءومىردىڭ اشى شىندىعى. ءبىراق بۋچاداعى كورىنىستەردىڭ قولدان جاسالعانىنا ەش كۇمان جوق.

اق ءۇي: رەسەيدى ب ۇ ۇ ادام قۇقىقتارى كەڭەسىنەن شىعارۋ كەرەك

رەسەيدى بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ادام قۇقىقتارى جونىندەگى كەڭەسىنەن شىعارۋ كەرەك. ا ق ش پرەزيدەنتى دجو بايدەن وسىنداي ۇسىنىس جاسادى. ونىڭ بۇل باستاماسىن اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى دجەن پساكي جەتكىزدى. اتالعان ماسەلە وسى اپتادا داۋىسقا سالىنباق.

دجەن پساكي، اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى:

- پرەزيدەنت دجو بايدەن رەسەيدىڭ بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ادام قۇقىقتارى جونىندەگى كەڭەسىنە مۇشە بولعانىن كۇلكىلى جايت دەپ قابىلدايدى. بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنداعى ءبىزدىڭ ەلشىمىز ەندى رەسەيدى اتالعان كەڭەس قۇرامىنان شىعارۋ ىسىمەن اينالىسادى.

www.24.kz

سوڭعى جاڭالىقتار