شىعىس قازاقستان وبلىسىندا ەكى جاڭا اۋدان قۇرىلادى

None
None
وسكەمەن. قازاقپارات - ش ق و وبلىستىق ءماسليحاتىنىڭ دەپۋتاتتارى قۇرىلاتىن اباي وبلىسىنا، سونداي-اق اقسۋات جانە سامار اۋداندارىنا اتاۋ بەرۋگە داۋىس بەردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ش ق و اقپارات ورتالىعىنا سىلتەمە جاساپ.

شىعىس قازاقستاندا وبلىستىق ءماسليحاتتىڭ تۇراقتى كوميسسيالارىنىڭ جاريا تىڭدالىمى ءوتتى.

جيىنعا قاتىسۋشىلار رەسپۋبليكالىق ونوماستيكالىق كوميسسيانىڭ قاراۋىنا قۇرىلاتىن اباي وبلىسىنا، اقسۋات جانە سامار اۋداندارىنا اتاۋ بەرۋ تۋرالى ۇسىنىس ەنگىزۋدى تالقىلادى.

وبلىستىق ءماسليحات دەپۋتاتتارى بۇل شەشىمدى ءبىراۋىزدان قولدادى.

سوڭعى جاڭالىقتار